Images

LODA - Schoonmaakmiddel - Javel Den 12°
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw9c1db16f/brands/loda_nl.png?sh=50
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw9c1db16f/brands/loda_nl.png?sh=50 https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw9c1db16f/brands/loda_nl.png?sh=50 LODA LODA

Javel Den 12°

Schoonmaakmiddel
1,69 €

Details

Traditioneel bleekwater met een dennengeur voor het reinigen, ontvlekken en witten van allerlei oppervlakken.
Meer lezen

Add to cart options

in voorraad

Product Actions

Gebruik
Gevaar Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bevat: Natriumhypochloriet. Chloor actief. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen: Chloorbleekmiddelen <5%. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.