Privacybeleid

Klik hier om ons beleid rond de bescherming van de privacy te bekijken.

Di hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens

U vindt hieronder een samenvatting van de belangrijkste informatie met betrekking tot de manier waarop Di uw persoonsgegevens verwerkt. Indien u meer informatie wenst, raadpleeg ons Privacybeleid of verkrijg hieronder meer gedetailleerde informatie.


Wie beheert mijn gegevens?

Di NV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Lenniksebaan 551, 1070 Brussel (België) en de vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.025.951.


Welke van mijn gegevens worden verwerkt?

Een bepaald aantal van uw gegevens worden verwerkt op basis van uw registraties en acties.
In het kader van de registratie bij onze e-shop, verwerken wij onder andere de volgende gegevens: voor- en achternaam, geslacht en e-mailadres.
In het kader van bestellingen op onze e-shop, verwerken wij eveneens de volgende gegevens: plaats van levering, telefoonnummer, inhoud van uw bestelling geplaatst op de e-shop.
We gebruiken cookies op de website om uw ervaring aangenamer te maken. U kunt op elk moment de cookies verwijderen in uw browserinstellingen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

We gebruiken uw gegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

  • • terbeschikkingstelling, beheer en verbetering van de website www.di.be ;
  • • beheer van uw geplaatste bestellingen op onze e-shop (en informeren in het geval een gewenst product in voorraad is) ;
  • • beheer en antwoorden van al uw vragen om informatie en andere verzoeken ; en/of
  • • contact per post, e-mail en/of tekstbericht op uw mobiele telefoon teneinde u te informeren over promotionele aanbiedingen voor zover u hiertoe specifiek heeft toegestemd, wanneer een dergelijke toestemming wettelijk vereist is.

Op welke basis worden mijn gegevens verwerkt?

Wij steunen ons op volgende wettelijke grondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken:

  • • onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het bieden van een optimale service in uw voordeel, met als doel uw behoeften te voldoen, uw verzoeken te beheren en uw surfervaring te verbeteren evenals de veiligheid van de verwerkingen te waarborgen, meer over u te weten te komen teneinde u producten aan te bieden die u mogelijks kunnen interesseren);
  • • uw toestemming (namelijk wat betreft het verzenden van reclame via e-mail of tekstbericht op uw mobiele telefoon); en/of
  • • de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op uw verzoek (bijvoorbeeld in het kader van een aankoop op onze e-shop).

Worden mijn gegevens verwerkt voor reclamedoeleinden?

Di zal u promotionele aanbiedingen en reclame kunnen sturen via e-mail en/of tekstbericht op uw mobiele telefoon, indien u hierin heeft toegestemd of indien de wet het ons toelaat (na een aankoop op onze e-shop). Promotionele aanbiedingen en reclame kunnen u eveneens per gewone post worden verzonden.
U kunt zich, te allen tijde, kosteloos en zonder enige rechtvaardiging verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

Verwerkt Di « gevoelige » gegevens ?

Nee, geen enkele bijzondere of « gevoelige » categorie van gegevens u aangaande zal vrijwillig worden verzameld of verwerkt.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Kunnen mijn gegevens worden verwerkt door andere vennootschappen?

Uw gegevens kunnen worden verwerkt door externe dienstverleners en onderaannemers (bijvoorbeeld in het kader van het onderhoud van onze software) ten aanzien van wie wij gepaste waarborgen hebben genomen, waaronder contractueel, om uw gegevens te beschermen .
Indien u uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend, kunnen sommige gegevens ook worden meegedeeld aan handelspartners.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens zullen worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen en zullen binnen zes maanden na de laatste verwerking van uw gegevens worden gewist.

Wordt er informatie verzameld voor statistische doeleinden?

We registreren bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres, wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en de verbetering van onze website.

Kan ik site-inhoud delen?

U hebt de mogelijkheid om via e-mail de op de Website beschikbare informatie of inhoud die u als interessant beschouwt te verzenden naar de mensen van uw keuze. In dit verband dient u de voornaam en het e-mailadres opgeven van de vriend aan wie u de bovenstaande informatie of inhoud wilt verzenden en u ervan te verzekeren dat uw vriend dergelijke communicatie aanvaard. We verzamelen deze gegevens enkel om de technische verzending van de e-mail te verzekeren.
U kunt ook inhoud delen op de volgende sociale netwerken: Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter en Google+. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die u deelt op deze sociale netwerken, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om de rectificatie ervan te verzoeken in geval van onnauwkeurigheid of, in sommige gevallen, de wissing ervan te verzoeken. U kan ook het recht hebben op de overdraagbaarheid van uw gegevens en u kunt zich te allen tijde kosteloos en zonder enige rechtvaardiging verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat uw gegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de wet.
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u het contactformulier gebruiken dat hier tot uw beschikking staat of een geschreven en ondertekend verzoek per e-mail verzenden naar privacy@di.be of op het postadres Di NV - Lenniksebaan 551, 1070 Brussel (België), met een kopie van uw identiteitskaart.

Aanpassingen

U verbindt zich ertoe regelmatig het privacybeleid te raadplegen zoals gepubliceerd en beschikbaar op de website. U zal een bericht ontvangen wanneer het privacybeleid wordt aangepast. Door de website actief te gebruiken na ontvangst van zulk bericht, erkent u kennis te hebben genomen van de aanpassingen aan het privacybeleid.

Contact

Di NV, Lenniksebaan 551, 1070 Brussel, België.

E-mail: privacy@di.be