WEDSTRIJDREGLEMENT – #DiFORBELGIUM
WEDSTRIJD VAN 06/06 t.e.m. 19/06/2018


ARTIKEL 1 - ORGANISATOR


De wedstrijd wordt georganiseerd door de N.V. Di, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel en die is ingeschreven in de K.B.O. onder het n° 0429.025.951.


ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN


2.1. Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in België woont, uitgezonderd:

• de permanente of tijdelijke personeelsleden van de N.V. Di met een intern of interim contract.

• de personeelsleden van de niet-verbonden vennootschappen die hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van de wedstrijd.

• familieleden (familie in de eerste graad en personen die op hetzelfde adres verblijven) van de voorgaande uitgesloten categorieën.

2.2. Eén enkele deelname aan de wedstrijd per persoon is toegestaan (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres).

2.3. De wedstrijd vindt plaats van 06/06/2018 tot 19/06/2018 om 23h59.


ARTIKEL 3 – DEELNEMINGSMODALITEITEN


3.1. De wedstrijd wordt aangekondigd op de facebookpagina Di Beauty and care https://www.facebook.com/dibeautyandcare/. Hij wordt tevens vermeld op de website www.di.be, in de folders die geldig zijn van 23/05 t.e.m. 05/06/2018 en van 06/06 t.e.m. 19/06/2018 en via communicatie in de winkels.

3.2. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer een foto uploaden van zijn/haar supporterslook op de sociale media kanalen Facebook en/of Instagram met de #DiFORBELGIUM.


ARTIKEL 4 - PRIJS


4.1. In het kader van deze actie zal er in totaal 1 winnaar aangeduid worden die een gepersonaliseerde make-up sessie zal winnen. De winnaar zal maximum 3 personen mogen uitnodigen om deel te nemen aan deze make-up sessie dat maximum 4 uur zal duren.

4.2. De prijs mag in geen geval ingewisseld worden tegen een andere prijs of tegen zijn contante waarde.


ARTIKEL 5 – WINNAARS – TOEKENNING VAN DE PRIJZEN


5.1. De deelnemers die een foto hebben gedeeld met de mooiste look zullen uitgekozen worden door het marketing team van Di.

5.2. De naam en voornaam van de winnaar zal worden bekendgemaakt op de Facebook pagina van Di en op de website www.di.be na 20/06/2018. Indien nodig, zal Di ook een commentaar plaatsen onder de foto van de winnaar op sociale media.

5.3. Indien de geselecteerde winnaars niet antwoorden binnen een termijn van 3 dagen op het e-mailadres facebook@di.be, zullen wij een tweede persoon contacteren.

5.4. De aanduiding van de winnaars mag in geen geval het voorwerp uitmaken van een betwisting, om welke reden dan ook, behoudens zware of moedwillige fout uit hoofde van Di.


ARTIKEL 6 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT


6.1. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de website wedstrijdreglement-diforbelgium/reglement-concours-diforbelgium.html

6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig het huidig reglement, alsook elke beslissing genomen door de organisatoren van de wedstrijd om het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren.


ARTIKEL 7 – WIJZIGING – ANNULERING – AANSPRAKELIJKHEID


7.1. De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om het reglement van de wedstrijd te wijzigen of de wedstrijd te annuleren wegens overmacht, zonder dat dit aanleiding kan geven tot eender welke schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.

7.2. Behoudens zware of moedwillige fout van hunnentwege, kunnen noch Di, noch de leden van haar personeel, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de huidige wedstrijd aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de huidige wedstrijd.

7.3. Behoudens zware of moedwillige fout van hunnentwege, kunnen noch Di, noch de leden van haar personeel, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de huidige wedstrijd aansprakelijk worden gesteld voor moeilijkheden, met inbegrip van technische moeilijkheden die zouden kunnen voorvallen in het kader van deze wedstrijd, die de onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname aan de wedstrijd of in de organisatie daarvan of nog een wijziging of verlies van gegevens van een deelnemer aan de wedstrijd zouden veroorzaken.


ARTIKEL 8 - FRAUDE


Bij vaststelling van fraude zal de deelnemer uitgesloten worden van de toekenning van de prijs die hem zou toekomen, zonder afbreuk te doen aan eventuele juridische vervolging.


ARTIKEL 9 – VERWERKING EN PUBLICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS


9.1. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen de deelnemers er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens die door hen verstrekt werden, verwerkt en verzameld kunnen worden door Di, overeenkomstig de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

De deelnemers erkennen ook dat zij de informatienota betreffende de wedstrijd hebben gelezen op het volgende adres www.di.be.

9.2. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, geven de deelnemers eveneens de toestemming aan Di om aan het publiek hun naam en voornaam mee te delen op de website van de wedstrijd www.di.be en op de Facebookpagina Di Beauty & Care.


ARTIKEL 10 –TOEPASSELIJK RECHT


Het Belgisch recht is van toepassing op het huidig reglement.


ARTIKEL 11 – VARIA


11.1. Geen enkele informatie betreffende de wedstrijd zal worden verstrekt buiten de mededeling aan de winnaar van de prijs die hij heeft gewonnen en, met uitzondering van het huidig reglement dat beschikbaar is op de website www.di.be

We zullen daarom ook geen brieven, telefoontjes, faxen e-mails of andere elektronische middelen beantwoorden met betrekking tot de wedstrijd.

11.2. Een kopie of reproductie van deze wedstrijd in haar huidige vorm is niet toegelaten.