Klik hier voor gratis verzending gratis levering*

REGELS - WEDSTRIJD

WILD


REGELS - WEDSTRIJD #Wild x DI 2023
Van 17/07/2023 tot 24/07/2023ARTIKEL 1 - ORGANISATOR


De wedstrijd wordt georganiseerd door Di S.A., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Route de Lennik 551, en die ingeschreven is bij de B.C.E. onder nummer 0429.025.951.

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME


2.1. Deze wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die in België wonen, 18 jaar of ouder zijn of de toestemming hebben van hun wettelijke voogd, met uitzondering van - Personeelsleden van S.A. Di: vaste of tijdelijke werknemers, met een intern of tijdelijk contract. - Personeelsleden van vennootschappen van derden. - Familieleden van voornoemde personen: familie in de eerste graad en personen die op hetzelfde adres wonen). 2.2. Per persoon wordt slechts één deelname aan de wedstrijd toegestaan en in aanmerking genomen voor de gehele duur van de wedstrijd (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres). 2.3. De wedstrijd begint op 17/07/2023 en eindigt op 23/07/2023 om 23:59 uur.

ARTIKEL 3 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME


3.1. De wedstrijd wordt op 17/07/2023 aangekondigd op de Instagrampagina di_just_feel_good https://www.instagram.com/di_just_feel_good/ 3.2. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer een tiebreaker vraag beantwoorden op Instagram door een reactie achter te laten onder de post 3.3. In het kader van de wedstrijd mag de deelnemer geen virussen of inhoud verspreiden of doorgeven die: (i) illegaal, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend, racistisch of etnisch beledigend zou zijn; ii) illegale activiteiten zou vergemakkelijken; iii) seksueel expliciete beelden zou afbeelden; iv) zou aanzetten tot geweld; (v) discrimineren op basis van ras, geslacht, huidskleur, godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, handicap of enige andere onwettige activiteit; of (vi) schade of letsel aan personen of eigendom veroorzaken. Elke inzending die niet aan het bovenstaande formulier voldoet, is ongeldig.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN


4.1 Er zullen in totaal 10 winnaars zijn, die elk zullen winnen, 1 doos navulbare deodorant van Wild 4.2. De prijs kan niet worden geruild voor een andere prijs of voor de geldwaarde ervan.

ARTIKEL 5 - WINNAARS - TOEKENNING VAN PRIJZEN


5.1. De eerste 10 personen die de vraag correct beantwoorden en aan onze deelnamevoorwaarden voldoen, worden als winnaars aangewezen. 5.2. De voor- en achternaam van de winnaar worden op 24/07/2023 gepubliceerd op de Instagram-pagina van Di. 5.3. Als de winnaar niet binnen 5 werkdagen reageert op Di's privébericht op Instagram, wordt een andere winnaar gekozen volgens de procedure in artikel 5.1. 5.4. De aanwijzing van de winnaars zal onbetwistbaar zijn.

ARTIKEL 6 - AANVAARDING VAN HET REGLEMENT


6.1. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op https://www.di.be/nl/reglement-concours.html 6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig dit reglement en elke beslissing die door Di wordt genomen om het goede verloop van deze wedstrijd te waarborgen.

ARTIKEL 7 - WIJZIGING - ANNULERING – AANSPRAKELIJKHEID


7.1. Di behoudt zich het recht voor de regels van de wedstrijd te wijzigen of de wedstrijd te annuleren wegens overmacht, zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.2. Di behoudt zich tevens het recht voor een prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs wegens overmacht, zonder dat dit enig recht geeft op schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.3. Behoudens in geval van zware of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch derden die bij deze wedstrijd betrokken zijn, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de organisatie van deze wedstrijd. 7.4. Behalve in geval van zware of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch Di, noch haar medewerkers, noch de bij deze wedstrijd betrokken derden aansprakelijk worden gesteld voor moeilijkheden, waaronder technische moeilijkheden, die zich in het kader van deze wedstrijd kunnen voordoen en die kunnen leiden tot onderbreking van de wedstrijd, vertraging bij de deelname aan de wedstrijd of bij de organisatie van de wedstrijd, of wijziging of verlies van de gegevens van een deelnemer aan de wedstrijd.

ARTIKEL 8 – FRAUDE


In geval van fraude wordt de deelnemer uitgesloten van de toekenning van de prijs waarop hij/zij recht zou hebben, onverminderd eventuele gerechtelijke procedures.

ARTIKEL 9 – VERWERKING EN BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS


9.1. Door deel te nemen aan deze wedstrijd stemmen de deelnemers er uitdrukkelijk mee in dat de door hen verstrekte persoonsgegevens door Di worden verwerkt en verzameld in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen door Di worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren. 9.2. De deelnemers erkennen tevens dat zij kennis hebben genomen van de informatieve aankondiging van de wedstrijd die beschikbaar is op: https://www.di.be/nl/gdpr-concours.html 9.3. Door deel te nemen aan deze wedstrijd geven de deelnemers ook toestemming aan Di om hun voor- en achternaam aan het publiek mee te delen op de Instagram-pagina di_just_feel_good 9.4. In het geval dat een of meer andere personen dan de deelnemer voorkomen op de afbeelding die de deelnemer uploadt, erkent de deelnemer dat hij/zij toestemming heeft gekregen voor het gebruik van hun afbeelding.

ARTIKEL 10 – VARIA


10.1. Geen enkele informatie betreffende de wedstrijd zal worden verstrekt, behalve de mededeling aan de winnaar van de prijs die hij gewonnen heeft en met uitzondering van het huidig reglement dat beschikbaar is op de website: www.di.be. Er zal, bijgevolg, niet worden geantwoord op een brief, telefonische oproep, fax of e-mail of via elk ander elektronisch middel met betrekking tot de wedstrijd. 10.2. Het kopiëren of reproduceren van deze wedstrijd, onder zijn huidige vorm, is niet toegestaan. 10.3. De merken, logo’s, tekens, productnamen of elke andere inhoud gebruikt in het kader van de wedstrijd zullen het voorwerp uitmaken van een bescherming door het Boek XI van het Wetboek van economisch recht, alsook door de toepasselijke wetgevingen inzake merkenrecht, en behoren toe aan Di of haar partners.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


Het Belgisch recht is van toepassing op het huidig reglement. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Blandine


REGELS - WEDSTRIJD #Blandine x DI 2023
Van 22/07/2023 tot 29/07/2023ARTIKEL 1 - ORGANISATOR


De wedstrijd wordt georganiseerd door Di S.A., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Route de Lennik 551, en die ingeschreven is bij de B.C.E. onder nummer 0429.025.951.

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME


2.1. Deze wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die in België wonen, 18 jaar of ouder zijn of de toestemming hebben van hun wettelijke voogd, met uitzondering van - Personeelsleden van S.A. Di: vaste of tijdelijke werknemers, met een intern of tijdelijk contract. - Personeelsleden van vennootschappen van derden. - Familieleden van voornoemde personen: familie in de eerste graad en personen die op hetzelfde adres wonen). 2.2. Per persoon wordt slechts één deelname aan de wedstrijd toegestaan en in aanmerking genomen voor de gehele duur van de wedstrijd (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres). 2.3. De wedstrijd begint op 22/07/2023 en eindigt op 29/07/2023 om 23:59 uur.

ARTIKEL 3 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME


3.1. De wedstrijd wordt op 22/07/2023 aangekondigd op de Instagrampagina @blandinefrennet https://www.instagram.com/blandinefrennet/ 3.2. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer een tiebreaker vraag beantwoorden op Instagram door een reactie achter te laten onder de post 3.3. In het kader van de wedstrijd mag de deelnemer geen virussen of inhoud verspreiden of doorgeven die: (i) illegaal, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend, racistisch of etnisch beledigend zou zijn; ii) illegale activiteiten zou vergemakkelijken; iii) seksueel expliciete beelden zou afbeelden; iv) zou aanzetten tot geweld; (v) discrimineren op basis van ras, geslacht, huidskleur, godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, handicap of enige andere onwettige activiteit; of (vi) schade of letsel aan personen of eigendom veroorzaken. Elke inzending die niet aan het bovenstaande formulier voldoet, is ongeldig.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN


4.1 Er is in totaal 1 winnaar, die een waardebon van €200 wint die geldig is bij Di 4.2. De prijs kan niet worden geruild voor een andere prijs of voor de geldwaarde ervan.

ARTIKEL 5 - WINNAARS - TOEKENNING VAN PRIJZEN


5.1. De eerste persoon die de vraag correct beantwoordt en aan onze deelnamevoorwaarden voldoet, wordt uitgeroepen tot winnaar. 5.2. De voor- en achternaam van de winnaar worden op 30/07/2023 gepubliceerd op de Instagram-pagina van Blandine. 5.3. Als de winnaar niet binnen 5 werkdagen reageert privébericht op Instagram, wordt een andere winnaar gekozen volgens de procedure in artikel 5.1. 5.4. De aanwijzing van de winnaars zal onbetwistbaar zijn.

ARTIKEL 6 - AANVAARDING VAN HET REGLEMENT


6.1. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op https://www.di.be/nl/reglement-concours.html 6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig dit reglement en elke beslissing die door Di wordt genomen om het goede verloop van deze wedstrijd te waarborgen.

ARTIKEL 7 - WIJZIGING - ANNULERING – AANSPRAKELIJKHEID


7.1. Di behoudt zich het recht voor de regels van de wedstrijd te wijzigen of de wedstrijd te annuleren wegens overmacht, zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.2. Di behoudt zich tevens het recht voor een prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs wegens overmacht, zonder dat dit enig recht geeft op schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.3. Behoudens in geval van zware of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch derden die bij deze wedstrijd betrokken zijn, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de organisatie van deze wedstrijd. 7.4. Behalve in geval van zware of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch Di, noch haar medewerkers, noch de bij deze wedstrijd betrokken derden aansprakelijk worden gesteld voor moeilijkheden, waaronder technische moeilijkheden, die zich in het kader van deze wedstrijd kunnen voordoen en die kunnen leiden tot onderbreking van de wedstrijd, vertraging bij de deelname aan de wedstrijd of bij de organisatie van de wedstrijd, of wijziging of verlies van de gegevens van een deelnemer aan de wedstrijd.

ARTIKEL 8 – FRAUDE


In geval van fraude wordt de deelnemer uitgesloten van de toekenning van de prijs waarop hij/zij recht zou hebben, onverminderd eventuele gerechtelijke procedures.

ARTIKEL 9 – VERWERKING EN BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS


9.1. Door deel te nemen aan deze wedstrijd stemmen de deelnemers er uitdrukkelijk mee in dat de door hen verstrekte persoonsgegevens door Di worden verwerkt en verzameld in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen door Di worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren. 9.2. De deelnemers erkennen tevens dat zij kennis hebben genomen van de informatieve aankondiging van de wedstrijd die beschikbaar is op: https://www.di.be/nl/gdpr-concours.html 9.3. Door deel te nemen aan deze wedstrijd geven de deelnemers ook toestemming aan Di om hun voor- en achternaam aan het publiek mee te delen op de Instagram-pagina di_just_feel_good 9.4. In het geval dat een of meer andere personen dan de deelnemer voorkomen op de afbeelding die de deelnemer uploadt, erkent de deelnemer dat hij/zij toestemming heeft gekregen voor het gebruik van hun afbeelding.

ARTIKEL 10 – VARIA


10.1. Geen enkele informatie betreffende de wedstrijd zal worden verstrekt, behalve de mededeling aan de winnaar van de prijs die hij gewonnen heeft en met uitzondering van het huidig reglement dat beschikbaar is op de website: www.di.be. Er zal, bijgevolg, niet worden geantwoord op een brief, telefonische oproep, fax of e-mail of via elk ander elektronisch middel met betrekking tot de wedstrijd. 10.2. Het kopiëren of reproduceren van deze wedstrijd, onder zijn huidige vorm, is niet toegestaan. 10.3. De merken, logo’s, tekens, productnamen of elke andere inhoud gebruikt in het kader van de wedstrijd zullen het voorwerp uitmaken van een bescherming door het Boek XI van het Wetboek van economisch recht, alsook door de toepasselijke wetgevingen inzake merkenrecht, en behoren toe aan Di of haar partners.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


Het Belgisch recht is van toepassing op het huidig reglement. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Stien


REGELS - WEDSTRIJD #Stien x DI 2023
Van 25/07/2023 tot 01/08/2023ARTIKEL 1 - ORGANISATOR


De wedstrijd wordt georganiseerd door Di S.A., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Route de Lennik 551, en die ingeschreven is bij de B.C.E. onder nummer 0429.025.951.

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME


2.1. Deze wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die in België wonen, 18 jaar of ouder zijn of de toestemming hebben van hun wettelijke voogd, met uitzondering van - Personeelsleden van S.A. Di: vaste of tijdelijke werknemers, met een intern of tijdelijk contract. - Personeelsleden van vennootschappen van derden. - Familieleden van voornoemde personen: familie in de eerste graad en personen die op hetzelfde adres wonen). 2.2. Per persoon wordt slechts één deelname aan de wedstrijd toegestaan en in aanmerking genomen voor de gehele duur van de wedstrijd (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres). 2.3. De wedstrijd begint op 25/07/2023 en eindigt op 31/07/2023 om 23:59 uur.

ARTIKEL 3 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME


3.1. De wedstrijd wordt op 25/07/2023 aangekondigd op de Instagrampagina @stienedlund https://www.instagram.com/stienedlund/ 3.2. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer een tiebreaker vraag beantwoorden op Instagram door een reactie achter te laten onder de post 3.3. In het kader van de wedstrijd mag de deelnemer geen virussen of inhoud verspreiden of doorgeven die: (i) illegaal, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend, racistisch of etnisch beledigend zou zijn; ii) illegale activiteiten zou vergemakkelijken; iii) seksueel expliciete beelden zou afbeelden; iv) zou aanzetten tot geweld; (v) discrimineren op basis van ras, geslacht, huidskleur, godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, handicap of enige andere onwettige activiteit; of (vi) schade of letsel aan personen of eigendom veroorzaken. Elke inzending die niet aan het bovenstaande formulier voldoet, is ongeldig.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN


4.1 Er is in totaal 1 winnaar, die een waardebon van €200 wint die geldig is bij Di 4.2. De prijs kan niet worden geruild voor een andere prijs of voor de geldwaarde ervan.

ARTIKEL 5 - WINNAARS - TOEKENNING VAN PRIJZEN


5.1. De eerste persoon die de vraag correct beantwoordt en aan onze deelnamevoorwaarden voldoet, wordt uitgeroepen tot winnaar. 5.2. De voor- en achternaam van de winnaar worden op 01/08/2023 gepubliceerd op de Instagram-pagina van Stien. 5.3. Als de winnaar niet binnen 5 werkdagen reageert privébericht op Instagram, wordt een andere winnaar gekozen volgens de procedure in artikel 5.1. 5.4. De aanwijzing van de winnaars zal onbetwistbaar zijn.

ARTIKEL 6 - AANVAARDING VAN HET REGLEMENT


6.1. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op https://www.di.be/nl/reglement-concours.html 6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig dit reglement en elke beslissing die door Di wordt genomen om het goede verloop van deze wedstrijd te waarborgen.

ARTIKEL 7 - WIJZIGING - ANNULERING – AANSPRAKELIJKHEID


7.1. Di behoudt zich het recht voor de regels van de wedstrijd te wijzigen of de wedstrijd te annuleren wegens overmacht, zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.2. Di behoudt zich tevens het recht voor een prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs wegens overmacht, zonder dat dit enig recht geeft op schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.3. Behoudens in geval van zware of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch derden die bij deze wedstrijd betrokken zijn, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de organisatie van deze wedstrijd. 7.4. Behalve in geval van zware of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch Di, noch haar medewerkers, noch de bij deze wedstrijd betrokken derden aansprakelijk worden gesteld voor moeilijkheden, waaronder technische moeilijkheden, die zich in het kader van deze wedstrijd kunnen voordoen en die kunnen leiden tot onderbreking van de wedstrijd, vertraging bij de deelname aan de wedstrijd of bij de organisatie van de wedstrijd, of wijziging of verlies van de gegevens van een deelnemer aan de wedstrijd.

ARTIKEL 8 – FRAUDE


In geval van fraude wordt de deelnemer uitgesloten van de toekenning van de prijs waarop hij/zij recht zou hebben, onverminderd eventuele gerechtelijke procedures.

ARTIKEL 9 – VERWERKING EN BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS


9.1. Door deel te nemen aan deze wedstrijd stemmen de deelnemers er uitdrukkelijk mee in dat de door hen verstrekte persoonsgegevens door Di worden verwerkt en verzameld in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen door Di worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren. 9.2. De deelnemers erkennen tevens dat zij kennis hebben genomen van de informatieve aankondiging van de wedstrijd die beschikbaar is op: https://www.di.be/nl/gdpr-concours.html 9.3. Door deel te nemen aan deze wedstrijd geven de deelnemers ook toestemming aan Di om hun voor- en achternaam aan het publiek mee te delen op de Instagram-pagina di_just_feel_good 9.4. In het geval dat een of meer andere personen dan de deelnemer voorkomen op de afbeelding die de deelnemer uploadt, erkent de deelnemer dat hij/zij toestemming heeft gekregen voor het gebruik van hun afbeelding.

ARTIKEL 10 – VARIA


10.1. Geen enkele informatie betreffende de wedstrijd zal worden verstrekt, behalve de mededeling aan de winnaar van de prijs die hij gewonnen heeft en met uitzondering van het huidig reglement dat beschikbaar is op de website: www.di.be. Er zal, bijgevolg, niet worden geantwoord op een brief, telefonische oproep, fax of e-mail of via elk ander elektronisch middel met betrekking tot de wedstrijd. 10.2. Het kopiëren of reproduceren van deze wedstrijd, onder zijn huidige vorm, is niet toegestaan. 10.3. De merken, logo’s, tekens, productnamen of elke andere inhoud gebruikt in het kader van de wedstrijd zullen het voorwerp uitmaken van een bescherming door het Boek XI van het Wetboek van economisch recht, alsook door de toepasselijke wetgevingen inzake merkenrecht, en behoren toe aan Di of haar partners.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


Het Belgisch recht is van toepassing op het huidig reglement. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

L’OREAL


REGLEMENT– WEDSTRIJD #L’OREALxDI2023
van 05/09 tot 12/09/2023ARTIKEL 1 - ORGANISATOR


De wedstrijd wordt georganiseerd door de N.V. Di, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel en die is ingeschreven bij de K.B.O. onder het nr. 0429.025.951.

ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN


2.1. Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in België woont, ten minste 18 jaar oud is of met de toestemming van zijn/haar wettelijke voogd, met uitzondering van: - De personeelsleden van de N.V. Di: vaste of tijdelijke werknemers, met een interne overeenkomst van de onderneming of uitzendovereenkomst. - De personeelsleden van derde ondernemingen. - De familieleden van de reeds aangehaalde personen: familie in de 1ste graad en personen die op hetzelfde adres verblijven). 2.2. Slechts 1 deelname per persoon aan de wedstrijd zal worden toegestaan en in aanmerking genomen tijdens de volledige duur van de wedstrijd (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres). 2.3. De wedstrijd zal aanvangen op 05/09/2023 en worden beëindigd op 12/09/2023 om 23u59.

ARTIKEL 3 – DEELNEMINGSMODALITEITEN


3.1. De wedstrijd wordt aangekondigd op 05/09/2023 op de Instagram Di_just_feel_good 3.2. Om geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer een subsidiaire vraag op Instagram beantwoorden door een commentaar onder de post achter te laten. 3.3. In het kader van de wedstrijd mag de deelnemer geen virussen of content verspreiden of overdragen die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend, racistisch of beledigend tegenover een bevolkingsgroep zouden zijn; (ii) een onwettige activiteit zouden bevorderen; (iii) seksueel expliciete beelden zouden afbeelden; (iv) tot geweld zouden aanzetten; (v) discriminerend zouden zijn op basis van ras, geslacht, kleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, een handicap, of eender welke illegale activiteit; of (vi) die schade of een nadeel zouden berokkenen aan personen of goederen. Elke deelneming die niet zou overeenstemmen met de hierboven vastgestelde vorm zal nietig zijn.

ARTIKEL 4 - PRIJS


4.1. Er zullen, in totaal, 04 winna(a)r(e)s(sen) zijn, die elk hun L’Oreal Apris Matte Resistance box prijs zullen winnen. 4.2. De prijs zal, onder geen beding, worden uitgewisseld tegen een andere prijs of zijn waarde in contanten.

ARTIKEL 5 – WINNAARS – TOEKENNING VAN DE PRIJZEN


5.1 De eerste 04 personen die de vraag correct beantwoorden en zich aan onze deelnemingsvoorwaarden hebben gehouden, worden als winnaars aangewezen. 5.2. De naam en voornaam van de winna(a)r(es) zullen op le 13/09/2023.op de Instagram-pagina van Di worden gepubliceerd. 5.3. Indien de winna(a)r(es) niet antwoordt binnen een termijn van 5 werkdagen op het privébericht van Di op Instagram, zal een andere winnaar worden aangeduid volgens de procedure vermeld in het artikel 5.1. 5.4. De aanduiding van de winnaars kan niet worden betwist.

ARTIKEL 6 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT


6.1. Het reglement van de wedstrijd is beschikbaar op di.be 6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en integraal het huidig reglement, alsook elke beslissing genomen door Di om het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren.

ARTIKEL 7 – WIJZIGING – ANNULERING – AANSPRAKELIJKHEID


7.1. Di behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijd, wegens overmacht, te annuleren, zonder dat dit recht geeft op eender welke schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.2. Di behoudt zich, overigens, het recht voor om een prijs te wijzigen door een ander equivalent, wegens overmacht, zonder dat dit recht geeft op eender welke schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.3. Behoudens een zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de huidige wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade, van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de huidige wedstrijd. 7.4. Behoudens een zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de huidige wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor problemen, met inbegrip van technische problemen, die zich kunnen voordoen in het kader van deze wedstrijd, die de onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname aan de wedstrijd of in de organisatie daarvan, of nog, een wijziging of verlies van gegevens van een deelnemer aan de wedstrijd, zouden veroorzaken.

ARTIKEL 8 - FRAUDE


In geval van fraude, zal de deelnemer worden uitgesloten van de toekenning van de prijs die hem zou toekomen en dit onverminderd eventuele gerechtelijke vervolgingen.

ARTIKEL 9 – VERWERKING EN BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS


9.1. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen de deelnemers er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens door hen verstrekt zouden worden verwerkt en verzameld door Di, overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen door Di worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: de noodzaak tot het uitvoeren van de overeenkomst. 9.2. De deelnemers erkennen, trouwens, kennis te hebben genomen van de informatienota betreffende de wedstrijd die beschikbaar is op de volgende (web)adressen: di.be 9.3. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, staan de deelnemers Di eveneens toe om hun naam en voornaam aan het publiek mee te delen op de Instagram-pagina Di_just_feel_good 9.4. Ingeval een of meerdere andere personen dan de deelnemer voorkomen op de afbeelding die de deelnemer uploadt, erkent de deelnemer hun toestemming, wat betreft het gebruik van hun afbeelding, te hebben gekregen.

ARTIKEL 10 – VARIA


10.1. Geen enkele informatie betreffende de wedstrijd zal worden verstrekt, behalve de mededeling aan de winnaar van de prijs die hij gewonnen heeft en met uitzondering van het huidig reglement dat beschikbaar is op de website: www.di.be. Er zal, bijgevolg, niet worden geantwoord op een brief, telefonische oproep, fax of e-mail of via elk ander elektronisch middel met betrekking tot de wedstrijd. 10.2. Het kopiëren of reproduceren van deze wedstrijd, onder zijn huidige vorm, is niet toegestaan. 10.3. De merken, logo’s, tekens, productnamen of elke andere inhoud gebruikt in het kader van de wedstrijd zullen het voorwerp uitmaken van een bescherming door het Boek XI van het Wetboek van economisch recht, alsook door de toepasselijke wetgevingen inzake merkenrecht, en behoren toe aan Di of haar partners.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


Het Belgisch recht is van toepassing op het huidig reglement. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

NYX


REGLEMENT– WEDSTRIJD #NYXxDI2023
van 27/10 tot 03/11/2023ARTIKEL 1- ORGANISATOR


De wedstrijd wordt georganiseerd door de N.V. Di, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel en die is ingeschreven bij de K.B.O. onder het nr. 0429.025.951.

ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN


2.1. Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in België woont, ten minste 18 jaar oud is of met de toestemming van zijn/haar wettelijke voogd, met uitzondering van: - De personeelsleden van de N.V. Di: vaste of tijdelijke werknemers, met een interne overeenkomst van de onderneming of uitzendovereenkomst. - De personeelsleden van derde ondernemingen. - De familieleden van de reeds aangehaalde personen: familie in de 1ste graad en personen die op hetzelfde adres verblijven). 2.2. Slechts 1 deelname per persoon aan de wedstrijd zal worden toegestaan en in aanmerking genomen tijdens de volledige duur van de wedstrijd (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres). 2.3. De wedstrijd zal aanvangen op 27/10/2023 en worden beëindigd op 03/11/2023 om 23u59.

ARTIKEL 3 – DEELNEMINGSMODALITEITEN


3.1. De wedstrijd wordt aangekondigd op 03/11/2023 op de Instagram-pagina Di_all_about_beauty https://www.instagram.com/di_all_about_beauty/?hl=fr 3.2. Om geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer een subsidiaire vraag op Instagram beantwoorden door een commentaar onder de post achter te laten. 3.3. In het kader van de wedstrijd mag de deelnemer geen virussen of content verspreiden of overdragen die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend, racistisch of beledigend tegenover een bevolkingsgroep zouden zijn; (ii) een onwettige activiteit zouden bevorderen; (iii) seksueel expliciete beelden zouden afbeelden; (iv) tot geweld zouden aanzetten; (v) discriminerend zouden zijn op basis van ras, geslacht, kleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, een handicap, of eender welke illegale activiteit; of (vi) die schade of een nadeel zouden berokkenen aan personen of goederen. Elke deelneming die niet zou overeenstemmen met de hierboven vastgestelde vorm zal nietig zijn.

ARTIKEL 4 - PRIJS


4.1. Er zullen, in totaal, 6 winna(a)r(e)s(sen) zijn, die elk hun goodiebag zullen winnen. 4.2. De prijs zal, onder geen beding, worden uitgewisseld tegen een andere prijs of zijn waarde in contanten.

ARTIKEL 5 – WINNAARS – TOEKENNING VAN DE PRIJZEN


5.1 De eerste 6 personen die de vraag correct beantwoorden en zich aan onze deelnemingsvoorwaarden hebben gehouden, worden als winnaars aangewezen. 5.2. De naam en voornaam van de winna(a)r(es) zullen op 03/11/2023 op de Instagram-pagina van Di worden gepubliceerd. 5.3. Indien de winna(a)r(es) niet antwoordt binnen een termijn van 5 werkdagen op het privébericht van Di op Instagram, zal een andere winnaar worden aangeduid volgens de procedure vermeld in het artikel 5.1. 5.4. De aanduiding van de winnaars kan niet worden betwist.

ARTIKEL 6 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT


6.1. Het reglement van de wedstrijd is beschikbaar op https://www.di.be/nl/reglement-concours.html 6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en integraal het huidig reglement, alsook elke beslissing genomen door Di om het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren.

ARTIKEL 7 – WIJZIGING – ANNULERING – AANSPRAKELIJKHEID


7.1. Di behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijd, wegens overmacht, te annuleren, zonder dat dit recht geeft op eender welke schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.2. Di behoudt zich, overigens, het recht voor om een prijs te wijzigen door een ander equivalent, wegens overmacht, zonder dat dit recht geeft op eender welke schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.3. Behoudens een zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de huidige wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade, van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de huidige wedstrijd. 7.4. Behoudens een zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de huidige wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor problemen, met inbegrip van technische problemen, die zich kunnen voordoen in het kader van deze wedstrijd, die de onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname aan de wedstrijd of in de organisatie daarvan, of nog, een wijziging of verlies van gegevens van een deelnemer aan de wedstrijd, zouden veroorzaken.

ARTIKEL 8 - FRAUDE


In geval van fraude, zal de deelnemer worden uitgesloten van de toekenning van de prijs die hem zou toekomen en dit onverminderd eventuele gerechtelijke vervolgingen.

ARTIKEL 9 – VERWERKING EN BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS


9.1. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen de deelnemers er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens door hen verstrekt zouden worden verwerkt en verzameld door Di, overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen door Di worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: de noodzaak tot het uitvoeren van de overeenkomst. 9.2. De deelnemers erkennen, trouwens, kennis te hebben genomen van de informatienota betreffende de wedstrijd die beschikbaar is op de volgende (web)adressen: https://www.di.be/nl/gdpr-concours.html 9.3. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, staan de deelnemers Di eveneens toe om hun naam en voornaam aan het publiek mee te delen op de Instagram-pagina Di_all_about_beauty 9.4. Ingeval een of meerdere andere personen dan de deelnemer voorkomen op de afbeelding die de deelnemer uploadt, erkent de deelnemer hun toestemming, wat betreft het gebruik van hun afbeelding, te hebben gekregen.

ARTIKEL 10 – VARIA


10.1. Geen enkele informatie betreffende de wedstrijd zal worden verstrekt, behalve de mededeling aan de winnaar van de prijs die hij gewonnen heeft en met uitzondering van het huidig reglement dat beschikbaar is op de website: www.di.be. Er zal, bijgevolg, niet worden geantwoord op een brief, telefonische oproep, fax of e-mail of via elk ander elektronisch middel met betrekking tot de wedstrijd. 10.2. Het kopiëren of reproduceren van deze wedstrijd, onder zijn huidige vorm, is niet toegestaan. 10.3. De merken, logo’s, tekens, productnamen of elke andere inhoud gebruikt in het kader van de wedstrijd zullen het voorwerp uitmaken van een bescherming door het Boek XI van het Wetboek van economisch recht, alsook door de toepasselijke wetgevingen inzake merkenrecht, en behoren toe aan Di of haar partners.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


Het Belgisch recht is van toepassing op het huidig reglement. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

#24


REGLEMENT– WEDSTRIJD #24xDI2023
van 01/12 tot 24/12/2023ARTIKEL 1- ORGANISATOR


De wedstrijd wordt georganiseerd door de N.V. Di, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel en die is ingeschreven bij de K.B.O. onder het nr. 0429.025.951.

ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN


2.1. Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in België woont, ten minste 18 jaar oud is of met de toestemming van zijn/haar wettelijke voogd, met uitzondering van: - De personeelsleden van de N.V. Di: vaste of tijdelijke werknemers, met een interne overeenkomst van de onderneming of uitzendovereenkomst. - De personeelsleden van derde ondernemingen. - De familieleden van de reeds aangehaalde personen: familie in de 1ste graad en personen die op hetzelfde adres verblijven). 2.2. Slechts 1 deelname per persoon aan de wedstrijd zal worden toegestaan en in aanmerking genomen tijdens de volledige duur van de wedstrijd (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres). 2.3. De wedstrijd zal aanvangen op 01/12/2023 en worden beëindigd op 24/12/2023 om 23u59.

ARTIKEL 3 – DEELNEMINGSMODALITEITEN


3.1. De wedstrijd wordt aangekondigd op 30/11/2023 op de Instagram-pagina Di_all_about_beauty https://www.instagram.com/di_all_about_beauty/?hl=fr 3.2. Om geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer een subsidiaire vraag op Instagram beantwoorden door een commentaar onder de post achter te laten. 3.3. In het kader van de wedstrijd mag de deelnemer geen virussen of content verspreiden of overdragen die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend, racistisch of beledigend tegenover een bevolkingsgroep zouden zijn; (ii) een onwettige activiteit zouden bevorderen; (iii) seksueel expliciete beelden zouden afbeelden; (iv) tot geweld zouden aanzetten; (v) discriminerend zouden zijn op basis van ras, geslacht, kleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, een handicap, of eender welke illegale activiteit; of (vi) die schade of een nadeel zouden berokkenen aan personen of goederen. Elke deelneming die niet zou overeenstemmen met de hierboven vastgestelde vorm zal nietig zijn.

ARTIKEL 4 - PRIJS


4.1. Er zullen, in totaal, 1 winna(a)r(e)s(sen) zijn, die elk hun adventkalender zullen winnen. 4.2. De prijs zal, onder geen beding, worden uitgewisseld tegen een andere prijs of zijn waarde in contanten.

ARTIKEL 5 – WINNAARS – TOEKENNING VAN DE PRIJZEN


5.1 De eerste 2 personen die de vraag correct beantwoorden en zich aan onze deelnemingsvoorwaarden hebben gehouden, worden als winnaars aangewezen. 5.2. De naam en voornaam van de winna(a)r(es) zullen op 01/12/2023 van 24/12/2023 op de Instagram-pagina van Di worden gepubliceerd. 5.3. Indien de winna(a)r(es) niet antwoordt binnen een termijn van 5 werkdagen op het privébericht van Di op Instagram, zal een andere winnaar worden aangeduid volgens de procedure vermeld in het artikel 5.1. 5.4. De aanduiding van de winnaars kan niet worden betwist.

ARTIKEL 6 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT


6.1. Het reglement van de wedstrijd is beschikbaar op https://www.di.be/nl/reglement-concours-24xDix2023 6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en integraal het huidig reglement, alsook elke beslissing genomen door Di om het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren.

ARTIKEL 7 – WIJZIGING – ANNULERING – AANSPRAKELIJKHEID


7.1. Di behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijd, wegens overmacht, te annuleren, zonder dat dit recht geeft op eender welke schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.2. Di behoudt zich, overigens, het recht voor om een prijs te wijzigen door een ander equivalent, wegens overmacht, zonder dat dit recht geeft op eender welke schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd. 7.3. Behoudens een zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de huidige wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade, van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de huidige wedstrijd. 7.4. Behoudens een zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de huidige wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor problemen, met inbegrip van technische problemen, die zich kunnen voordoen in het kader van deze wedstrijd, die de onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname aan de wedstrijd of in de organisatie daarvan, of nog, een wijziging of verlies van gegevens van een deelnemer aan de wedstrijd, zouden veroorzaken.

ARTIKEL 8 - FRAUDE


In geval van fraude, zal de deelnemer worden uitgesloten van de toekenning van de prijs die hem zou toekomen en dit onverminderd eventuele gerechtelijke vervolgingen.

ARTIKEL 9 – VERWERKING EN BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS


9.1. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen de deelnemers er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens door hen verstrekt zouden worden verwerkt en verzameld door Di, overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen door Di worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: de noodzaak tot het uitvoeren van de overeenkomst. 9.2. De deelnemers erkennen, trouwens, kennis te hebben genomen van de informatienota betreffende de wedstrijd die beschikbaar is op de volgende (web)adressen: https://www.di.be/nl/RGPD-concours-24xDix2023 9.3. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, staan de deelnemers Di eveneens toe om hun naam en voornaam aan het publiek mee te delen op de Instagram-pagina Di_all_about_beauty 9.4. Ingeval een of meerdere andere personen dan de deelnemer voorkomen op de afbeelding die de deelnemer uploadt, erkent de deelnemer hun toestemming, wat betreft het gebruik van hun afbeelding, te hebben gekregen.

ARTIKEL 10 – VARIA


10.1. Geen enkele informatie betreffende de wedstrijd zal worden verstrekt, behalve de mededeling aan de winnaar van de prijs die hij gewonnen heeft en met uitzondering van het huidig reglement dat beschikbaar is op de website: www.di.be. Er zal, bijgevolg, niet worden geantwoord op een brief, telefonische oproep, fax of e-mail of via elk ander elektronisch middel met betrekking tot de wedstrijd. 10.2. Het kopiëren of reproduceren van deze wedstrijd, onder zijn huidige vorm, is niet toegestaan. 10.3. De merken, logo’s, tekens, productnamen of elke andere inhoud gebruikt in het kader van de wedstrijd zullen het voorwerp uitmaken van een bescherming door het Boek XI van het Wetboek van economisch recht, alsook door de toepasselijke wetgevingen inzake merkenrecht, en behoren toe aan Di of haar partners.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


Het Belgisch recht is van toepassing op het huidig reglement. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, overeenkomstig