Gratis levering bij aankoop van min. 30€.

Gratis retour in je winkelpunt Gratis retour in je winkelpunt
Verzending binnen 24u Verzending binnen 24u

Algemene verkoopsvoorwaarden DI

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepassingsgebied en voorwaarden
Artikel 3 – Aanbod en bestelling
Artikel 4 – Prijs
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Levering en uitvoering
Artikel 7 – Conformiteit
Artikel 8 – Wettelijke garantie
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Artikel 13 – Intellectuele eigendom
Artikel 14 – Behandeling van klachten en geschillen
Artikel 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Di S.A.
Behorend tot de Distriplus NV
Lenniksebaan 551
1070 Brussel
België
(hierna aangeduid als « wij » of « ons » of « onze »)

E-mailadres van de Customer Service: contact@di.be
Telefoonnummer: +32 2 556 49 00
Ondernemingsnummer: 429.025.951
BTW-nummer: BE0429.025.951
Website: di.be (hierna aangeduid als de « website »)
De vennootschap heeft tot doel,

De financiële verrichtingen en deelnemingen
De handelsverrichtingen, daarin inbegrepen de promotie op alle koopwaren en materiaal zowel op niveau van de fabricage, als van de invoer of de distributie
De diensten, de studie en raadgevingen in deze materies en alle andere financiële, handelsrechtelijke of economische materies.
De vennootschap mag haar activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen. Zij zal alle handelingen, kunnen stellen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn om de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan te begunstigen en onder andere alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, beheren en kan, bij wijze van inbreng, van fusie, , financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen of bedrijven, in België of in het buitenland.

Artikel 2 – Toepassingsgebied en voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen aan u gedaan in uw hoedanigheid van eindconsument, d.w.z. een natuurlijke persoon die de goederen of diensten uitsluitend verwerft of gebruikt voor niet-professionele doeleinden (hierna genaamd “u” of “uw”).
Wij leveren uitsluitend in België. Wij hebben het recht elke levering te weigeren die dient te gebeuren op een adres in een ander land.
Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u minstens 18 jaar oud zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient u de bestelling te laten plaatsen door uw ouders of uw wettelijke voogd. Wij hebben het recht elke bestelling te weigeren waarvan wij vaststellen dat zij werd geplaatst door een minderjarige.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zijn de voorgaande bepalingen eveneens van toepassing op deze bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze bijzondere voorwaarden zijn onze bijzondere voorwaarden bij voorrang van toepassing.
Elke bestelling die online wordt geplaatst veronderstelt de voorafgaandelijke kennisname en de uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn op ieder ogenblik raadpleegbaar op onze Website. Er kan geen enkele bestelling worden gevalideerd zonder dat het veld betreffende de erkenning van de kennisneming van de algemene voorwaarden is aangekruist.
Onze Website is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt bij uw eerste bezoek uw keuze maken, of door op een taal klikken die wordt aangegeven in de rechterbovenhoek van de welkomstpagina van onze Website. De door u gekozen taal zal ook de taal zijn die wordt gebruikt voor de transacties en de communicatie met ons.

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, vermelden wij dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
Beschikbaarheid van de producten: de voor de verkoop aangeboden producten zijn deze die voorkomen op de Website op de precieze dag en het precieze tijdstip van uw raadpleging van de Website. Wij verbinden ons ertoe om al onze beschikbare middelen in te zetten om uw bestellingen na te komen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die voortkomt uit de onbeschikbaarheid van een product. Wanneer een product als voorwerp van een bevestigde bestelling niet beschikbaar is, wordt u via e-mailbericht of telefonisch geïnformeerd over de volledige of gedeeltelijke annulatie van uw bestelling. Als de onbeschikbaarheid wordt medegedeeld terwijl uw bankrekening reeds met het bedrag van uw bestelling werd gedebiteerd, zal de terugbetaling binnen de kortst mogelijke termijn na datum van annulatie van uw bestelling worden verricht.
Wij voorzien steeds een beschrijving te goeder trouw van onze producten, evenals van onze aanbiedingen en de bestellingsprocedure. De afbeeldingen getoond op onze Website hebben evenwel geen enkele contractuele waarde. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die kunnen voorkomen in de beschrijvingen van de producten of van de bestellingsprocedure. Wij verbinden ons er echter in de mate van het mogelijke en binnen onze mogelijkheden toe om de fouten die ons schriftelijk ter kennis zijn gebracht zo spoedig mogelijk recht te zetten. Als het geleverde product niet beantwoordt aan de specificaties van de leveringsbon kunt u het terugzenden volgens de modaliteiten omschreven in ARTIKEL 7.4.
Op de Website kunt u uitsluitend DI cadeaubonnen kopen voor de volgende bedragen 25€, 50€ en 100€. Als u een ander bedrag wenst kunt u zich wenden tot één van onze winkels. De DI cadeaubonnen kunnen in één of meerdere keren worden gebruikt. De DI cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. De cadeaubonnen kunnen niet in aanmerking komen voor ruil of terugbetaling, zelfs gedeeltelijk, in geval van verlies, diefstal, of beschadiging, zelfs niet bij verloop van hun geldigheidsdatum in de veronderstelling dat zij niet volledig werden gebruikt.
Om een product te kopen volstaat het dat u het toevoegt aan uw winkelmandje. Vervolgens dient u de contact – en facturatiegegevens aan te geven. Kies uw leveringswijze. In de laatste fase van het proces wordt een overzichtspagina getoond, waar u onze algemene voorwaarden aanvaardt en u uw bestelling bevestigt door te klikken op de bestelknop vergezeld van de vermelding “bestelling met betalingsverplichting”. Uw aankoop is definitief wanneer u deze fases hebt doorlopen. Wij verzenden u dan een bevestiging van uw bestelling per e-mail. Zodra uw bestellingen zijn afgerond, hebt u toegang tot de status van uw bestellingen via uw rekening of via de bevestigingse-mail die wij u verzenden.

Artikel 4 – Prijs

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze prijzen aan te passen. In elk geval worden de producten gefactureerd op basis van de prijs zoals deze van toepassing is op het moment van uw bestelling.
De prijzen worden op onze Website vermeld in euro, en omvatten, tenzij anders vermeld, de BTW, de administratiekosten en alle andere diensten. Zij omvatten niet, in voorkomend geval, de deelname in de kosten van logistiek en verzending, die apart en op een duidelijke manier wordt vermeld tijdens het bestellingproces en vervat is in de totale prijs.

Artikel 5 – Betaling

De betaling kan slechts gebeuren op onze Website met behulp van de betalingswijzen die daar ter beschikking worden gesteld.
De volgende betaalwijzen worden aanvaard (elektronische betalingen):
Visa
MasterCard
Maestro
Bancontact
In geval van betaling van de transactie met een krediet – of debetkaart is uw bestelling slechts volledig en het contract tussen ons definitief wanneer wij het akkoord bekomen van de uitgever van de kaart. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of de niet-levering van uw bestelling die het gevolg zijn van de weigering van de uitgever van uw kaart om de betaling uit te voeren. De bestellingen die niet gepaard gaan met een geldige betaling op naam van de titularis van de kaart worden niet aanvaard of in behandeling genomen.
Wij behouden ons het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval van een bestaand geschil.
Om de veiligheid van uw onlinebetaling en uw privégegevens te waarborgen worden de gegevens betreffende de transactie verzonden na cryptering met de SSL technologie. U hoeft niet over een bijzondere software te beschikken om te betalen met behulp van deze technologie. U herkent een beveiligde SSL-verbinding in het “hangslot” dat verschijnt in de statusbalk onderaan uw browser.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Alle producten worden geleverd op het adres dat u hebt meegedeeld bij uw onlinebestelling volgens de modaliteiten die daar werden gespecificeerd. Alle informaties die u verstrekt bij uw bestelling binden u. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. De bestelde producten kunnen slechts worden geleverd op een adres in België, met uitzondering van een postbus.
De volgende leveringswijzen worden voorgesteld op onze Website:
Standaardleveringswijze: Afhaling in een DI winkel (tussen 1 en 3 werkdagen)
Andere wijzen van levering:
Levering aan huis of op het werk
Bpost afhaalpunt
Bpack afhaalpunt
De prijzen voor levering zijn de volgende:
Afhaling in een DI winkel: gratis
Levering aan huis of op het werk/ Bpost afhaalpunt / Bpack afhaalpunt
€3,95 nettoprijs (na aftrek van alle kortingsbonnen) voor een bestelling < € 50
gratis voor een bestelling > € 50
De producten die in voorraad zijn zullen binnen een termijn van 1 tot 4 werkdagen aangeboden worden op uw leveringsadres.
Bij bestelling vóór 16u (werkdagen), levering de volgende dag
Bij bestelling na 16u, levering twee dagen nadien
Bij bestelling op vrijdag vóór 16u, levering op maandag
Bij bestelling op vrijdag na 16u, levering op dinsdag
De producten die niet in voorraad zijn, zullen niet geleverd worden en u zal zo spoedig mogelijk worden terugbetaald ten belope van het bedrag van de desbetreffende producten.
De risico’s verbonden aan verlies, diefstal of beschadiging van de producten zijn te uwer laste zodra deze producten zijn geleverd.
Op de dag dat het pakket de opslagplaats verlaat ontvangt u per e-mail een track & trace nummer dat u toelaat om uw pakket online te volgen. U ontvangt eveneens een e-mail met de factuur betreffende uw bestelling. De factuur vermeldt het detail van de leveringskosten en de BTW. De levering gaat gepaard met een leveringsbron die de lijst van de bestelde producten vermeldt.
Uw bestelling wordt aan uzelf aangeboden, of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zou kunnen zijn van de ontvangst van uw bestelling door eender welke andere persoon aanwezig op het leveringsadres. Als er niemand uw bestelling in ontvangst kan nemen op het tijdstip van de levering, wordt een bericht van aanbieding achterlaten. Dit document vermeldt het postadres waar u uw producten kunt ophalen, en een telefoonnummer, opdat u een leveringstijdstip kunt afspreken met de vervoerder. Uw producten blijven gedurende 14 dagen na het tijdstip van levering voor u beschikbaar. Na deze termijn zullen de producten, in voorkomend geval, naar de opslagplaats worden teruggezonden. In dat geval, kan u ons contacteren teneinde een nieuwe levering op uw kosten te organiseren. Als u gekozen hebt om uw producten op te halen in een Bpack afhaalpunt, wordt u per e-mail of SMS op de hoogte gebracht zodra uw producten beschikbaar zijn. Deze blijven voor u beschikbaar gedurende 5 dagen na de terbeschikkingstelling. Na deze termijn zullen de producten in voorkomend geval naar de opslagplaats worden teruggezonden. In dat geval, kan u ons contacteren teneinde een nieuwe levering op uw kosten te organiseren.
Als u gekozen hebt om uw producten op te halen in een DI winkel, wordt u verwittigd zodra uw producten de opslagplaats verlaten. U zal vervolgens de producten kunnen volgen dankzij het volgnummer dat u werd overgemaakt. Wanneer de status van uw product is “geleverd” op de lijst van Bpost, betekent dit dat uw product beschikbaar is in de DI winkel die u gekozen hebt tijdens uw bestelling. Deze blijven voor u beschikbaar gedurende 14 dagen na de terbeschikkingstelling. Na deze termijn zullen de producten, in voorkomend geval, worden teruggezonden. In dat geval, kan u ons contacteren teneinde een nieuwe bestelling op uw kosten te organiseren.
Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor onrechtstreekse schade die het gevolg is van een laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van die goederen waarvan de afwezigheid van ontvangst binnen het termijn bepaald door artikel 6.4. is aangetoond.

Artikel 7 – Conformiteit

U hebt een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die bij ons zijn gekocht. Deze garantie dekt alleen een gebrek aan overeenstemming dat al bestond bij de levering van de producten. Tijdens de bovengenoemde periode verbinden we ons ertoe het product gratis te vervangen of te repareren. We behouden ons het recht om het goed te ruilen als de reparatie onmogelijk of onevenredig blijkt te zijn. Tenzij anders wordt bewezen, wordt het gebrek aan overeenstemming dat binnen zes maanden na de levering van de goederen blijkt, geacht te bestaan op het tijdstip van levering, behalve wanneer dit vermoeden niet overeenstemd met de aard van de goederen door gebrek aan overeenstemming. Defecten die optreden na een periode van 6 maanden na levering worden verondersteld niet aanwezig te zijn geweest op het moment van levering van het product, tenzij anders bewezen. Zie artikel 8 - Wettelijke garantie voor meer informatie over de wettelijke garantie.
Om een beroep te doen op een garantie, moet u een aankoopbewijs, orderbevestiging of factuur kunnen overleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk defect moet binnen 2 maanden na vaststelling aan onze klantenservice worden gemeld. Na het verstrijken van deze periode vervalt alle recht op reparatie of vervanging. Onze klantenservice vertelt u hoe u de producten naar ons kunt retourneren. In ieder geval vindt de mogelijke teruggave van de producten pas plaats na onze voorafgaande schriftelijke bevestiging.
U verbindt zich ertoe na te gaan of de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde producten overeenstemmen met uw bestelling. Elke klacht voor zichtbare gebreken en ontbrekende producten moet per e-mail aan onze klantendienst ten laatste 5 dagen na de levering (ongeacht het herroepingsrecht) worden overgemaakt. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 5 dagen na de levering gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegen zichtbare gebreken en ontbrekende producten. De klachten voor gebrek zijn slechts ontvankelijk en worden slechts behandeld op voorwaarde dat u de producten niet hebt gebruikt of op een andere wijze hebt beschadigd. Onze Customer Service geeft u aan welke stappen u moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke, schriftelijke bevestiging.
Als een geleverd product niet beantwoordt aan uw bestelling en op voorwaarde dat de procedure vermeld in ARTIKEL 7.2 werd gevolgd, verbinden wij ons ertoe het product te vervangen. Is de vervanging niet mogelijk of disproportioneel, dan verbinden wij ons ertoe u alle ontvangen betalingen terug te betalen, inclusief de leveringskosten. Als er gebruik werd gemaakt van een aankoopbon bij uw bestelling wordt het nettobedrag (d.w.z. de aankooprijs verminderd met het bedrag van de aankoopbon) aan u terugbetaald. Op uw uitdrukkelijke vraag gericht aan onze klantendienst ontvangt u een nieuwe aankoopbon die u kunt gebruiken voor een volgende aankoop.
De commerciële en / of wettelijke garantie is nooit van toepassing op fouten die onder meer het gevolg zijn van ongevallen, verslechtering van de staat van het product door nalatigheid, vallen, een gebruik van het product in tegenspraak met het doel waarvoor het is ontworpen, niet-naleving van de gebruiksinstructies, wijzigingen of aanpassingen van het product, oneigenlijk, abnormaal, commercieel of onjuist gebruik. Het is ook niet van toepassing op producten met een korte levensduur of in het geval van tussenkomst door een niet nader genoemde derde.

Artikel 8 – Wettelijke garantie

De wettelijke garantie komt overeen met de garantie op consumptiegoederen als bedoeld in de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, ook bekend als "conformiteitsgarantie" die u beschermt wanneer de door een consument gekochte producten een gebrek aan overeenstemming bevatten . De wettelijke garantie van conformiteit komt ten goede aan alle personen die in de Europese Unie wonen.
Als u een probleem ondervindt met een verkocht product, kunt u contact opnemen met onze klantendienst.
De wettelijke garantie van 2 jaar is van toepassing op elk gebrek aan overeenstemming van het product dat u hebt gekocht, dat wil zeggen wanneer:
De kenmerken van uw aankoop niet overeenkomen met die van het gepresenteerde model;
De kwaliteit en de services niet voldoen aan de verwachtingen die u had ;
U kunt het product niet gebruiken voor het beoogde gebruik of voor de specifieke functies die u hebt gevraagd.
Rechten waarin de wettelijke conformiteitsgarantie voorziet :
Als het gekochte product een defect vertoont dat onder de conformiteitsgarantie valt, hebt u het recht om gratis een reparatie of vervanging van het product te verkrijgen. U hebt het recht om een prijsverlaging of beëindiging van het contract te verkrijgen in de volgende gevallen:
Als reparatie of vervanging van het product niet mogelijk is;
Als reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd;
Als reparatie of vervanging niet zonder groot ongemak voor u kan worden uitgevoerd.
Houd er rekening mee dat een klein defect waarvoor reparatie of vervanging niet mogelijk of te duur is, geen aanleiding geeft tot beëindiging van het contract.
Duur van de wettelijke conformiteitsgarantie :
De wettelijke conformiteitsgarantie dekt conformiteitsfouten die optreden binnen twee jaar na levering van het product dat u hebt gekocht. U moet daarom het bewijs van de aankoop van het product bewaren. De conformiteitsdefecten die binnen twee jaren na de levering van het product optreden, worden verondersteld te bestaan op het moment van levering, behalve wanneer dit vermoeden niet verenigbaar is met de aard van het product of de aard van het gebrek aan overeenstemming of tenzij anders bewezen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen of schade van welke aard dan ook, die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de producten. In dat opzicht verbindt u zich ertoe de gebruiksaanwijzingverstrekt door de producent op of in de verpakking van het product, en die de informatie (en vooral de doseringen en contra-indicaties) vermeldt die u moet respecteren, aandachtig te lezen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele wijzigingen aan de producten die zijn aangebracht door de producenten.
Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor ongemakken en nadelen die inherent zijn aan het gebruik van het Internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de service, een externe indringing of de aanwezigheid van informaticavirussen.
Wij zijn slechts aansprakelijk indien de schade werd veroorzaakt door onze opzettelijke of bedrog. Wij zijn slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de daaruit volgende schade en de schade toegebracht aan derden.
Wanneer wij zouden aansprakelijk zijn voor eender welke schade zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het factuurbedrag van uw bestelling, en ten hoogste tot het deel van de bestelling waarvoor wij aansprakelijk worden gesteld.
Wij zijn van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot eender welke verplichting in geval van overmacht.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

U beschikt over een termijn van 14 dagen om uw bestelling te herroepen, zonder opgave van een reden voor uw beslissing. De herroepingstermijn van 14 dagen vangt aan op de dag dat u of een derde anders dan de vervoerder in overeenstemming met ARTIKEL 6.7, fysiek bezit neemt van het product.
U dient ons van uw beslissing tot herroepen op de hoogte te brengen vooraleer de herroepingstermijn vermeld in ARTIKEL 10.1 is verstreken. Hiervoor kunt u gebruik maken van het modelformulier voor herroeping in bijlage aan deze algemene voorwaarden of u kunt ons contacteren via de rubriek “Contact” op onze Website. Als u wenst gebruik te maken van het modelformulier in bijlage aan deze algemene voorwaarden, moet dit formulier naar onze Customer Service worden gestuurd op het e-mailadres of postadres vermeld in dit formulier.
Wij betalen u alle ontvangen betalingen terug, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de leveringskosten. De terugbetaling wordt verricht door gebruik te makenvan dezelfde betaalwijze die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, behalve in geval van uw uitdrukkelijk akkoord met een andere betaalwijze, zoals, bijvoorbeeld, de verzending van een geschenkkaart of de betaling in cash in één van onze verkooppunten. Wij zijn er niet toe gehouden de bijkomende kosten terug te betalen als u uitdrukkelijk hebt gekozen voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste, m.n. de standaard leveringswijze. Als u gebruik hebt gemaakt van een aankoopbon bij uw bestelling wordt het nettobedrag (d.w.z. de aankooprijs verminderd met het bedrag van de aankoopbon) aan u terugbetaald. Op uw uitdrukkelijke vraag gericht aan onze Customer Service ontvangt u een nieuwe aankoopbon die u kunt gebruiken voor een volgende aankoop. De terugbetaling wordt zo spoedig mogelijk verricht na ontvangst van de producten, of totdat u een bewijs van verzending van de goederen hebt verstrekt, waarbij de eerste datum in aanmerking wordt genomen.
Nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing tot herroeping kunt u ons de producten per post terugzenden op het adres vermeld in onze algemene voorwaarden of de producten terugbrengen naar één van onze winkels binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen van de kennisgeving van uw beslissing tot, herroeping van de bestelling. De eventuele kosten van terugzending zijn te uwen laste. Na deze termijn van 14 dagen kunnen we de teruggave niet meer aanvaarden.
De producten moeten in nieuwstaat worden teruggebracht, in hun originele verpakking en in perfecte staat, met inbegrip van onder andere de bijgevoegde stalen en de gebruiksaanwijzing, met daarbij de leveringsbon en het document van teruggave verstuurd door onze Customer Service. Wij zijn niet verplicht de parfums en schoonheidsproducten terug te nemen waarvan de verpakking werd geopend. Om hygiënische redenen kunnen make-up en andere producten van persoonlijke aard (tandenborstels, seksspeeltjes, scheermesjes, textiel van de merken DIM en Lanaform) niet geruild of terugbetaald worden, tenzij de verpakking niet geopend werd.
De producten die worden teruggeven na de termijn van 14 dagen en/of in strijd met ARTIKEL 10.5, evenals de teruggaven waarvoor de procedure van dit Artikel niet werd gevolgd, zullen niet worden aanvaard en niet worden terugbetaald. Wanneer er op manifeste wijze sprake is van herhaalde oneigenlijk teruggave, behouden wij ons het recht voor elke verdere bestelling te weigeren.
U hebt ook de mogelijkheid uw herroepingsrecht uit te oefenen na de bestelling en dit in overeenstemming met de procedure van ARTIKEL 10.2 en ARTIKEL 10.3. In dat geval zal de terugbetaling worden verricht binnen de 14 dagen nade datum van annulatie van de bestelling. Wij zullen u een e-mail sturen om u overde ontvangst van de herroeping en de aanvraag tot terugbetaling te informeren.
Download het modelformulier voor herroeping

Artikel 11 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij bevrijd van onze verplichtingen. In dergelijk geval hebben wij de mogelijkheid om ofwel onze verplichtingen op te schorten gedurende de situatie van overmacht, ofwel het contract definitief te ontbinden.
Wordt beschouwd als overmacht elk voorval dat wij niet redelijk kunnen beheersen, daaronder begrepen, zonder ertoe beperkt te zijn, elk voorval zoals: een natuurramp, oorlog, opstand, oproer, economische sancties, brand, overstroming, uitzonderlijke, strenge klimatologische omstandigheden, ontploffing, epidemie, terrorisme, arbeidsgeschil, staking, patronale staking of elke andere vorm van collectieve actie of conflict, evenals elke omstandigheid die de normale productie, verzending of vervoer van producten zou verhinderen, en andere vergelijkbare situaties die ons, onze onderaannemers, onze leveranciers of onze vervoerders kunnen beïnvloeden.

Artikel 12 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw bestelling zal behandeld worden overeenkomstig ons beleid van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikbaar op onze Website en dat integraal deel uitmaakt van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

Wij verlenen u het recht om uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden gebruik te maken van onze Website, in overeenstemming met de modaliteiten en de voorwaarden vermeld in deze algemene voorwaarden. U mag onze Website niet gebruiken voor een andere doel, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (persoonlijke) commerciële, speculatieve en/of bedrieglijke doeleinden.
Onze Website en de teksten, foto’s, illustraties, pictogrammen, geluiden, video’s, software, databanken, structuren, lay-out en alle andere gegevens en elementen van onze Website vallen onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en/of andere (eigendoms)rechten. De toegang en het gebruik van onze Website verleent u geen enkel recht of aanspraak op een onderdeel van onze Website en kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van of de verlening van een gebruiksrecht op deze (intellectuele eigendoms)rechten.
Het is u niet toegelaten, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk deze Website (of een onderdeel ervan) te reproduceren, over te nemen, te wijzigen, over te dragen, te publiceren, aan te passen of te exploiteren op een support, zonder onze schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring.
De benaming DI evenals de logos Di zijn geregistreerde merken. Het gebruik van deze merken (voor andere dan strikt persoonlijke doeleinden) zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toelating is formeel verboden. Evenals, wanneer u de Website gebruikt en/of producten van een ander merk dan DI door middel van de Website bestelt, mag u deze merken niet reproduceren, wijzigen, aanpassen of exploiteren op eender ander welke wijze, noch de bestelde producten vervalsen.

Artikel 14 – Behandeling van klachten en geschillen

Wij hopen steeds onze klanten ten volle tevreden te stellen. Indien u evenwel een klacht betreffende onze producten of diensten wenst te formuleren, aarzel dan niet ons te contacteren op het adres van de Customer Service (contact@di.be) of via het contactformulier op onze Website. Wij doen het nodige om uw klacht binnen de 5 dagen te behandelen.
Elk contract dat met onze klanten wordt gesloten wordt, ongeacht de woonplaats van de klant, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien een ander recht van toepassing is ingevolge internationaal recht, wordt in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden, verwezen naar de Belgische wetgeving betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consumenten.
Indien u een probleem heeft met producten of diensten die u online heeft gekocht, kunt u via deze site http://ec.europa.eu/odr/ een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting door een klacht in te dienen met het oog op een buitengerechtelijke oplossing.

Artikel 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving deze algemene voorwaarden van de Website aan te passen of te actualiseren. De van toepassing zijnde versie van deze algemene voorwaarden wordt openbaar gemaakt op de Website vanaf de datum waarop een wijziging ingaat. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het tijdstip van uw bestelling zullen in elk geval van toepassing zijn op uw bestelling.


Versie: 2
Laatste wijziging: 28 januari 2020.