Klik hier voor gratis verzending gratis levering*

Privacybeleid

In het kader van het huidige Privacybeleid, dient onder « Persoonsgegevens » te worden begrepen, alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (dit wil zeggen iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) of enige andere Europese wijzigingsverordening (met in begrip de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG), evenals elke toepasselijke nationale omzettings- of aanvullende wetgeving ( samen « Privacywet »).


Het huidige Privacybeleid legt uit hoe Di NV (« Di ») bepaalde Persoonsgegevens die u betreffen verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt wanneer u de Di-website bezoekt, op het adres www.di.be, (de « Website »), met inbegrip de interface voor online verkoop (de « Eshop »).


Di eerbiedigt uw privacy en de manier waarop u ervoor kiest om gegevens te verstrekken. Di erkent de noodzaak van een passende bescherming en een passend beheer van verzamelde Persoonsgegevens. Dit is de reden waarom Di haar zaken verricht en uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid teneinde u te helpen te begrijpen welk soort Persoonsgegevens Di kan verzamelen, hoe de Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en met wie de Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Door een bestelling op de Eshop te plaatsen, of door het gebruik Website op welke manier dan ook, gaat u akkoord met de toepassing van dit huidige Privacybeleid. Di zal uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met en voor de doeleinden die hierin zijn vastgelegd. Huidige Privacybeleid is beschikbaar op de Website.


VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens is de vennootschap naar Belgisch recht Di NV waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Lenniksebaan 551, 1070 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.025.951, en in huidige Privacybeleid « Di » genaamd. Huidig Privacybeleid bepaalt de voorwaarden waaronder Di uw Persoonsgegevens mag verwerken, met uw toestemming indien nodig. Di treedt op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepassing van de Privacywet.


CATEGORIEËN VAN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN WETTELIJKE GRONDSLAGEN


CATEGORIEËN VAN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS


De Persoonsgegevens die door Di worden verzameld en verwerkt, bevatten de volgende informatie:

• Persoonsgegevens u aangaande zoals door u verstrekt of gegenereerd door Di tijdens de registratieprocedure op de Website en het aanmaken van uw gebruikersaccount of bij het bijwerken ervan (« Accountgegevens »): uw voor- en achternaam, geslacht (mannelijk / vrouwelijk), geboortedatum (facultatief), wachtwoord, postcode (facultatief), e-mailadres, taal en klantenkaartnummer (facultatief).

• Persoonsgegevens u aangaande zoals door u verstrekt of gegenereerd door Di wanneer u een bestelling plaatst op de Eshop (« Bestelgegevens »): uw naam en voornaam, geslacht (mannelijk / vrouwelijk), postadres en e-mail, taal, klantenkaartnummer (indien van toepassing), naam en btw-nummer van uw bedrijf (indien van toepassing), facturatieadres, plaats van levering, telefoonnummer, inhoud van uw bestelling geplaatst op de Eshop.

• Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website (« Servicegegevens »): identificatiecode van het apparaat dat u gebruikt om de Website te bezoeken (MAC-adres), gegevens met betrekking tot wanneer u de Website gebruikt en voor welke duur, informatie met betrekking tot uw besturingssysteem en apparaat-type, zoekcriteria en geraadpleegde producten / diensten.

• Persoonsgegevens u aangaande zoals verstrekt in het kader van uw verschillende verzoeken (« Querygegevens ») via de contactpagina van de Website (uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en bestelnummer (facultatieve), taal, onderwerp en inhoud van uw bericht) of in het kader van het abonnement op de nieuwsbrief (uw e-mailadres).

• « Profielgegevens »: op basis van de Persoonsgegevens hierboven zal Di gebruikersmarketingprofielen creëren en opslaan.De Accountgegevens, Bestelgegevens, Servicegegevens en Querygegevens hierboven opgelijst, worden verzameld via de verbinding tussen uw apparaat (smartphone, tablet of computer) en de server van Di. De Profielgegevens worden gemaakt door een analyse van de andere Persoonsgegevens verzameld door Di.
Di maakt gebruik van cookies op de Website om uw ervaring aangenamer te maken. U kunt op elk moment cookies verwijderen in uw browserinstellingen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Di verzamelt, verwerkt en gebruikt de Persoonsgegevens u aangaande enkel voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in huidig Privacybeleid. Di verwerkt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• de Website te uwer beschikking te stellen en deze te beheren;
• uw bestellingen op de Eshop verwerken, beheren en uitvoeren;
• u te informeren in het geval een gewenst product in voorraad is;
• al uw vragen om informatie en andere verzoeken te beantwoorden;
• de inhoud van de Website en uw surfervaring te verbeteren;
• u te informeren over updates van de Website;
• u te contacteren via gewone post, e-mail en/of tekstbericht op uw mobiele telefoon teneinde u te informeren over promotionele aanbiedingen, nieuwe producten of diensten, of Di-evenementen die u mogelijks interesseren (direct marketing), voor zover u hiertoe specifiek heeft toegestemd, wanneer een dergelijke toestemming wettelijk vereist is.


Bovendien kan Di uw Persoonsgegevens verwerken om het gebruik van de Website en de Eshop te controleren, de gewoonten van gebruikers te analyseren, toevoegingen of nieuwe functies ontwikkelen ter verbetering van de Website, de Eshop en de door Di aangeboden diensten in het algemeen, en marktonderzoeken uit te voeren. In de mate van het mogelijke, zal Di de geaggregeerde (zijnde gegevens die u noch kunnen identificeren, noch met u in verband kunnen worden gebracht, zoals statistische gegevens), gepseudonimiseerde of geanonimiseerd gegevens verwerken in plaats van Persoonsgegevens, wanneer de doeleinden van dergelijke verwerkingen op deze manier kunnen worden bereikt.

WETTELIJKE GRONDSLAGENDe wettelijke grondslagen voor de verwerking van Persoonsgegevens zijn (i) de gerechtvaardigde belangen nastreeft door Di (namelijk het bieden van een optimale service voor de gebruikers van de Website, om aan de behoeften van deze gebruikers te voldoen, om hun verzoeken te beheren en de Website te verbeteren evenals om de veiligheid van verwerkingen te waarborgen, de gewoonten van haar (potentiële) klanten te leren kennen, teneinde de reclame voor haar producten of diensten beter te richten, zonder hun fundamentele rechten en vrijheden te schaden, om de activiteiten of activa van Di te verkopen of over te dragen), (ii) in voorkomend geval, de toestemming van de gebruikers (met name wat direct marketing via e-mail of tekstbericht op uw mobiele telefoon betreft) en (iii) in voorkomend geval, de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van deze laatste (bijvoorbeeld in het kader van de Eshop).


Di kan er ook toe gebracht worden om bepaalde Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in het kader van wedstrijden die worden georganiseerd en beheerd door Di (op of buiten de Website) en waaraan u vrij beslist deel te nemen. De informatie met betrekking tot een dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens wordt gedetailleerd beschreven in het reglement van elke wedstrijd.
Di kan uw Persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in het huidige Privacybeleid, op basis van een wettelijke toelating of uw toestemming. In elk geval, voorafgaand aan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal Di u informeren over wijzigingen van huidige Privacybeleid en, in het geval van activiteiten waarvoor toestemming vereist is, zal Di u de mogelijkheid bieden om deze wijzigingen niet te aanvaarden.
Ten slotte, herinnert Di u eraan dat u volledig vrij bent om al dan niet Persoonsgegevens u aangaande te communiceren. Gelieve er rekening mee te houden dat het niet-communiceren van bepaalde informatie de onmogelijkheid tot gevolg kan hebben om bepaalde diensten en functies te gebruiken die op de Website worden aangeboden, inclusief de Eshop.DIRECT MARKETING


Indien u toestemt met het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief het verzenden van promotionele aanbiedingen en reclame via e-mail en/of tekstbericht op uw mobiele telefoon), zal Di uw Persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor u toestemming hebt verleend totdat uw toestemming wordt ingetrokken. Di zal u promotionele aanbiedingen en reclame kunnen sturen via e-mail en/of tekstbericht op uw mobiele telefoon (i) indien u uw e-mailadres of uw telefoonnummer hebt opgegeven en (ii) indien u bij het communiceren van uw e-mailadres of uw telefoonnummer uitdrukkelijk hebt toegestemd in het gebruik hiervan voor directmarketingdoeleinden (bijvoorbeeld door u te abonneren op de nieuwsbrieven van Di op de Website). Promotionele aanbiedingen en reclame kunnen u per gewone post worden verzonden, tenzij u zich daar achteraf tegen verzet.

Bovendien kunnen deze mededelingen u per e-mail u worden verzonden indien u al klant bent van Di, voor zover u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld in het kader van de verkoop van een product of een dienst, dat dergelijke mededelingen betrekking hebben op producten of diensten die analoog zijn aan deze die reeds werden gekocht en dat u zich niet heeft verzet, bij het verzamelen van uw gegevens of achteraf, bij dergelijke communicatie.

Indien u wenst dat uw Persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, hebt u het recht om uw toestemming in dit opzicht te allen tijde kosteloos en zonder enige rechtvaardiging in te trekken. De procedure die in een dergelijk geval moet worden gevolgd, wordt beschreven in de sectie « Uw rechten » van huidige Privacybeleid.


BIJZONDERE OF « GEVOELIGE » PERSOONSGEGEVENS


Geen enkele bijzondere of « gevoelige » categorie van Persoonsgegevens u aangaande zal vrijwillig worden verzameld of verwerkt door Di en we nodigen u uit om dergelijke gegevens niet mee te delen via de contactpagina van de Website of via enig ander open veld.


BEVEILIGING


Di heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, verslechtering, gebruik, toegang, openbaarmaking of andere onwettige of ongeoorloofde verwerking. Om deze beveiliging te waarborgen, gebruikt Di de encryptie van communicatie tussen de server van Di en uw apparaat en periodieke back-ups. Di zal uw Persoonsgegevens niet openbaar maken.


OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN


Persoonsgegevens verzameld door Di worden niet overgedragen aan derden, met uitzondering van externe dienstverleners en onderaannemers (op het gebied van data hosting, Website-onderhoud, bestellingsbeheer van de E-shop, het versturen van e-mails) van Di tegenover dewelke Di de gepaste waarborgen heeft getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywet, en uitsluitend voor de doeleinden van de verwerking beschreven in huidige Privacybeleid.

In het algemeen zal Di uw Persoonsgegevens niet overdragen aan derden, met uitzondering van overdrachten (i) toegelaten door de toepasselijke wetgeving of (ii) vermeldt deze sectie of elders in huidige Privacybeleid. Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden meegedeeld in het geval van de verkoop of overdracht, door Di, aan een derde, van alle of een deel van haar activiteiten of activa.

Voor zover dit de overdracht impliceert van uw Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die door de Europese Commissie niet zouden worden beschouwd een voldoende niveau van bescherming van Persoonsgegevens te bieden, zal Di ervoor zorgen dat waarborgen worden geïmplementeerd in overeenstemming met de Privacywet, zoals de ondertekening van Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of de controle van de toetreding van onze partners aan het Privacy Shield, in voorkomend geval.


DUUR VAN DE BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS


Di bewaart uw Persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt in overeenstemming met huidige Privacybeleid, niet voor een langere periode dan nodig om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen.

Indien u over een gebruikersaccount beschikt en u niet langer wenst geregistreerd te zijn op de Website, dient u zich enkel uit te schrijven door een e-mail te sturen naar privacy@di.be. Di zal uw gebruikersaccount deactiveren en uw Accountgegevens verwijderen binnen zes (6) maanden na de desactivering, behalve in het geval dat Di een specifiek legitiem belang heeft om gedurende een langere periode uw Persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld, in de mate de gegevens nodig zouden zijn om een vermeende inbreuk op rechten van derden te verduidelijken of om een wettelijke verplichting na te komen). In elk geval, hebt u gedurende de bovenvermelde periode van zes (6) maanden de mogelijkheid om u opnieuw te registreren, terwijl u uw Accountgegevens bewaart.


Indien u geen gebruikersaccount hebt en u gebruik maakt van de Website of de Eshop zullen uw Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek af te ronden en zullen, in ieder geval, binnen zes (6) maanden na de laatste verwerking van uw Persoonsgegevens worden gewist.


LOGBESTANDEN


Di registreert ook de volgende gegevens wanneer u de Website bezoekt: uw IP-adres, de website van derden vanuit dewelke u, in voorkomend geval, toegang hebt verkregen tot de Website, de pagina's die u op de Website hebt bezocht, de datum en het tijdstip waarop u elke pagina van de Website hebt bezocht.

Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en teneinde uw ervaring op de Website te blijven verbeteren. De aldus verzamelde gegevens houden op geen enkele manier verband met de Persoonsgegevens u aangaande verzameld tijdens de registratieprocedure (Accountgegevens).


FUNCTIE « STUUR NAAR EEN VRIEND »


De Website biedt u de mogelijkheid om via e-mail de op de Website beschikbare informatie of inhoud die u als interessant beschouwt te verzenden naar de mensen van uw keuze. Hiervoor wordt u gevraagd om in de daarvoor bestemde velden de voornaam en het e-mailadres te communiceren van de vriend aan wie u de bovengenoemde informatie of inhoud wilt verzenden, en dit met het oog op hun overdracht. Di stuurt vervolgens, namens u en voor uw rekening, een e-mail naar uw vriend, onder uw volledige verantwoordelijkheid. In dit opzicht verklaart u en erkent u dat u toestemming heeft verkregen van uw vriend met betrekking tot de mededeling aan Di van de bovenvermelde gegevens die tot hem betrekking hebben. Geen enkele informatie met betrekking tot deze verzending wordt bewaard of geregistreerd door Di. Di verzamelt deze gegevens enkel om de technische verzending van de e-mail te verzekeren.
Deze communicatie betreft een privécorrespondentie, geen enkele andere exploitatie van de inhoud of informatie door Di, inclusief voor commerciële of reclame doeleinden, is toegestaan.


DELEN OP SOCIALE NETWERKEN EN SOCIALE MODULES


De Site biedt de mogelijkheid om inhoud te delen op de volgende sociale netwerken: Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, Google+ en YouTube (de « Sociale Netwerken »).

De aldus gedeelde inhoud wordt vergezeld door vermeldingen opgesteld door Di, maar die kunnen worden aangepast. Bij het delen van informatie van de Website op Sociale Netwerken wordt de inhoud van de servers Di geëxporteerd en verzonden (geüpload) naar de Websites van de verschillende Sociale Netwerken. De gedeelde inhoud, zoals gepubliceerd op de Sociale Netwerken en het gebruik ervan, worden dan beheerst door de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze Sociale Netwerken. Di nodigt u uit om deze algemene gebruiksvoorwaarden en dit privacybeleid aandachtig te lezen. Di aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud zoals deze wordt geëxporteerd op Sociale Netwerken, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Te uwer informatie:

• de websites facebook.com et instagram.com worden beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland is echter verantwoordelijk voor de Belgische website facebook.be;
• de website pinterest.com wordt beheerd door Pinterest Inc. te 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. De verantwoordelijke entiteit voor gebruikers buiten de Verenigde Staten is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlande;
• de website Twitter.com wordt beheerd door Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. De entiteit verantwoordelijk voor accounts buiten de Verenigde Staten is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland;
• de dienst Google+ wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

UW RECHTEN


U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt door Di en om de rectificatie ervan te verzoeken in geval van onnauwkeurigheid of de wissing ervan (in voorkomend geval) in het geval deze niet nodig zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, dient u enkel: (i) in te loggen op uw account en uw persoonlijke informatie te wijzigen, (ii) contact op te nemen met de klantenservice van Di door het gebruik van het contactformulier op de Website op https://www.di.be/nl/contact, of (iii) een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Di aan het e-mailadres privacy@di.be of naar het postadres Di NV - Lenniksebaan 551, 1070 Brussel (België), met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent die betrokken is door de Persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om zich te allen tijde kosteloos en zonder enige rechtvaardiging te verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden door (i) contact op te nemen met de klantenservice van Di door het gebruik van het contactformulier op de Website op https://www.di.be/nl/contact, (ii) u uit te schrijven voor alle correspondentie via e-mail of tekstbericht via de link of het nummer daartoe voorzien onderaan elke e-mail of tekstbericht ontvangen van Di, of (iii) een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Di aan het e-mailadres privacy@di.be of naar het postadres Di NV - Lenniksebaan 551, 1070 Brussel (België), met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent die betrokken is door de Persoonsgegevens.

In het algemeen hebt u ook het recht om op elk moment uw toestemming voor elke verwerking in te trekken. Deze intrekking van toestemming vormt geen afbreuk op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking. In sommige gevallen hebt u ook het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan, als u van mening bent dat de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter u aangaande een schending van de Privacywet uitmaakt.


AANPASSINGEN

Di houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om het huidige Privacybeleid aan te passen en u verbindt zich ertoe regelmatig het Privacybeleid te raadplegen zoals gepubliceerd en beschikbaar op de Website. Bij het aanpassen van het Privacybeleid zal Di rekening houden met uw legitieme belangen. U zal een bericht ontvangen wanneer het Privacybeleid wordt aangepast. Door de Website actief te gebruiken na ontvangst van zulk bericht, erkent u kennis te hebben genomen van de aanpassingen aan het Privacybeleid.

CONTACT


Di is verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens en zorgt voor de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze Persoonsgegevens.

Di NV, Lenniksebaan 551, 1070 Brussel, België.

E-mail: privacy@di.be

Laatst bijgewerkt: 17 mei 2018