Gratis levering bij aankoop van min. 45€.

REGLEMENT– WEDSTRIJD #Moederdag DI 2022
van 25/04 tot 08/05/2022

ARTIKEL 1- ORGANISATOR

De wedstrijd wordt georganiseerd door de N.V. Di, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel en die is ingeschreven bij de K.B.O. onder het nr. 0429.025.951.

ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1. Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in België woont, ten minste 18 jaar oud is of met de toestemming van zijn/haar wettelijke voogd, met uitzondering van:
- De personeelsleden van de N.V. Di: vaste of tijdelijke werknemers, met een interne overeenkomst van de onderneming of uitzendovereenkomst.
- De personeelsleden van derde ondernemingen.
- De familieleden van de reeds aangehaalde personen: familie in de 1ste graad en personen die op hetzelfde adres verblijven).
2.2. Slechts 1 deelname per persoon aan de wedstrijd zal worden toegestaan en in aanmerking genomen tijdens de volledige duur van de wedstrijd (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres).
2.3. De wedstrijd zal aanvangen op 25/04/2022 en worden beëindigd op 08/05/2022 om 23u59.

ARTIKEL 3 – DEELNEMINGSMODALITEITEN

3.1. De wedstrijd wordt aangekondigd op dagelijks van 25/04/2022 t.e.m. 08/05/2022 aangekondigd op de Instagram-pagina Di_all_about_beauty https://www.instagram.com/di_all_about_beauty/?hl=fr
3.2. Om geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer een subsidiaire vraag op Instagram beantwoorden door een commentaar onder de post achter te laten.
3.3. In het kader van de wedstrijd mag de deelnemer geen virussen of content verspreiden of overdragen die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend, racistisch of beledigend tegenover een bevolkingsgroep zouden zijn; (ii) een onwettige activiteit zouden bevorderen; (iii) seksueel expliciete beelden zouden afbeelden; (iv) tot geweld zouden aanzetten; (v) discriminerend zouden zijn op basis van ras, geslacht, kleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, een handicap, of eender welke illegale activiteit; of (vi) die schade of een nadeel zouden berokkenen aan personen of goederen.
Elke deelneming die niet zou overeenstemmen met de hierboven vastgestelde vorm zal nietig zijn.


ARTIKEL 4 - PRIJS

4.1. Er zal, in totaal, 1 winna(a)r(e)s per dag zijn, die tot 200€ aan cadeaus zal winnen.
4.2. De prijs zal, onder geen beding, worden uitgewisseld tegen een andere prijs of zijn waarde in contanten.


ARTIKEL 5 – WINNAARS – TOEKENNING VAN DE PRIJZEN

5.1 De eerste persoon die de vraag correct beantwoordt en zich aan onze deelnemingsvoorwaarden heeft gehouden, wordt als winnaar aangewezen.
5.2. De naam en voornaam van de winna(a)r(es) zullen op elke dag op de Instagram-pagina van Di worden gepubliceerd.
5.3. Indien de winna(a)r(es) niet antwoordt binnen een termijn van 5 werkdagen op het privébericht van Di op Instagram, zal een andere winnaar worden aangeduid volgens de procedure vermeld in het artikel 5.1.
5.4. De aanduiding van de winnaars kan niet worden betwist.

ARTIKEL 6 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

6.1. Het reglement van de wedstrijd is beschikbaar op https://www.di.be/nl/reglement-concours-IGFDM
6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en integraal het huidig reglement, alsook elke beslissing genomen door Di om het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren.

ARTIKEL 7 – WIJZIGING – ANNULERING – AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Di behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijd, wegens overmacht, te annuleren, zonder dat dit recht geeft op eender welke schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.
7.2. Di behoudt zich, overigens, het recht voor om een prijs te wijzigen door een ander equivalent, wegens overmacht, zonder dat dit recht geeft op eender welke schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.
7.3. Behoudens een zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de huidige wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade, van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de huidige wedstrijd.
7.4. Behoudens een zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de huidige wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor problemen, met inbegrip van technische problemen, die zich kunnen voordoen in het kader van deze wedstrijd, die de onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname aan de wedstrijd of in de organisatie daarvan, of nog, een wijziging of verlies van gegevens van een deelnemer aan de wedstrijd, zouden veroorzaken.

ARTIKEL 8 - FRAUDE

In geval van fraude, zal de deelnemer worden uitgesloten van de toekenning van de prijs die hem zou toekomen en dit onverminderd eventuele gerechtelijke vervolgingen.

ARTIKEL 9 – VERWERKING EN BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen de deelnemers er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens door hen verstrekt zouden worden verwerkt en verzameld door Di, overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens van de deelnemers zullen door Di worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: de noodzaak tot het uitvoeren van de overeenkomst.
9.2. De deelnemers erkennen, trouwens, kennis te hebben genomen van de informatienota betreffende de wedstrijd die beschikbaar is op de volgende (web)adressen: https://www.di.be/nl/gdpr-concours-fdm.html
9.3. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, staan de deelnemers Di eveneens toe om hun naam en voornaam aan het publiek mee te delen op de Instagram-pagina Di_all_about_beauty
9.4. Ingeval een of meerdere andere personen dan de deelnemer voorkomen op de afbeelding die de deelnemer uploadt, erkent de deelnemer hun toestemming, wat betreft het gebruik van hun afbeelding, te hebben gekregen.

ARTIKEL 10 – VARIA

10.1. Geen enkele informatie betreffende de wedstrijd zal worden verstrekt, behalve de mededeling aan de winnaar van de prijs die hij gewonnen heeft en met uitzondering van het huidig reglement dat beschikbaar is op de website: www.di.be. Er zal, bijgevolg, niet worden geantwoord op een brief, telefonische oproep, fax of e-mail of via elk ander elektronisch middel met betrekking tot de wedstrijd.
10.2. Het kopiëren of reproduceren van deze wedstrijd, onder zijn huidige vorm, is niet toegestaan.
10.3. De merken, logo’s, tekens, productnamen of elke andere inhoud gebruikt in het kader van de wedstrijd zullen het voorwerp uitmaken van een bescherming door het Boek XI van het Wetboek van economisch recht, alsook door de toepasselijke wetgevingen inzake merkenrecht, en behoren toe aan Di of haar partners.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op het huidig reglement. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.