Gratis levering bij aankoop van min. 30€.

Gratis levering bij aankoop van min. 30€. Gratis levering bij aankoop van min. 30€.
Gratis retour in je winkelpunt Gratis retour in je winkelpunt
Verzending binnen 24u Verzending binnen 24u

Mededeling - Bescherming van de privacy in het kader van de TikTok Moederdag 2022 wedstrijd

Deze mededeling legt uit hoe Di NV (Route de Lennik 551, 1070 Brussel - "Di"), als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt met betrekking tot deelnemers aan de wedstrijd "TikTok fdm", waarvan de regels beschikbaar zijn op https://www.di.be/nl/reglement-concours-tiktokfdm.html (de "Wedstrijd") (hierna te noemen "U" of "Uw").

"Persoonsgegevens": alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG), alsmede alle aanvullende toepasselijke nationale wetgeving (tezamen de "Privacywet").

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens: De persoonsgegevens die door Di worden verzameld en verwerkt, omvatten [uw naam, voornaam, e-mailadres, een foto van u alsmede uw IP-adres, browsersoftware of domeinnaam].

Doeleinden en rechtsgrondslag: De persoonsgegevens worden verwerkt om de eerste(n) te selecteren die de meeste likes hebben verzameld en aan onze deelnamevoorwaarden hebben voldaan en deze te delen op de Instagram-pagina van Di. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de nakoming van Di's verplichtingen en de uitoefening van haar rechten die in het wedstrijdreglement zijn opgenomen.

De persoonsgegevens worden ook verwerkt om contact op te nemen met de winnaars van de wedstrijd.

Zij zullen aan het einde van de wedstrijd worden gewist.

Gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsmede genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens die de gezondheid of het seksleven betreffen of gegevens betreffende de seksuele geaardheid, worden als "gevoelige" persoonsgegevens beschouwd. Er zullen door Di geen "gevoelige" persoonsgegevens over u vrijwillig worden verzameld of verwerkt en wij moedigen u aan dergelijke gegevens niet te verstrekken wanneer u aan de wedstrijd deelneemt.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: De door Di verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van externe dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners van Di, (i) uitsluitend voor de in deze privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden, en (ii) ten aanzien van wie Di passende maatregelen heeft genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywet.

In het algemeen zal Di uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, behalve (i) toegestaan door toepasselijk recht of (ii) zoals uiteengezet in dit onderdeel.

Uw rechten: U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op rectificatie van eventuele onnauwkeurigheden of verwijdering (indien van toepassing) indien deze niet vereist zijn. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een schriftelijk en ondertekend verzoek sturen naar Di op het e-mailadres zmrini@di.be of naar het postadres Di NV - Route de Lennik 551, 1070 Brussel (België), samen met een kopie van uw identiteitskaart of ander identiteitsbewijs, evenals elk document dat bewijst dat u de persoon bent op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

In het algemeen hebt u ook het recht om uw eventuele toestemming voor een verwerking te allen tijde in te trekken wanneer deze op uw toestemming is gebaseerd. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. In sommige gevallen hebt u ook recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft of werkt of waar de inbreuk zich zou hebben voorgedaan, indien u van oordeel bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming.