Gratis levering bij aankoop van min. 30€.

Gratis levering bij aankoop van min. 30€. Gratis levering bij aankoop van min. 30€.
Gratis retour in je winkelpunt Gratis retour in je winkelpunt
Verzending binnen 24u Verzending binnen 24u

REGLEMENT - TikTok Moederdag 2022 WEDSTRIJD
Van 18/04/2022 tot 05/05/2022

ARTIKEL 1 - ORGANISATOR

De wedstrijd wordt georganiseerd door Di NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Route de Lennik 551, en die ingeschreven is bij de B.C.E. onder nummer 0429.025.951.

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

2.1. Deze wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die in België wonen, minstens 18 jaar oud zijn of de toestemming hebben van zijn/haar wettelijke voogd, met uitzondering van :
- Personeelsleden van de NV Di: vaste of tijdelijke werknemers, met een intern of tijdelijk contract.
- Personeelsleden van bedrijven van derden.
- Familieleden van bovengenoemde personen: familie in de eerste graad en personen die op hetzelfde adres wonen).
2.2. Er wordt slechts één inschrijving per persoon toegestaan, die gedurende de hele duur van de wedstrijd in aanmerking wordt genomen (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mail adres).
2.3. De wedstrijd begint op 18/04/2022 en eindigt op 05/05/2022 om 23:59.

ARTIKEL 3 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

3.1. De wedstrijd wordt op 18 april 2022 aangekondigd op de Tik-Tok accounts van de influencers: https://www.tiktok.com/@blandinefrennet en https://www.tiktok.com/@schmeets
3.2. Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer :
o de pagina van de influencer en @di_just_feel_good volgen
o meedoen aan de uitdaging en zijn/haar video te posten door de pagina van de influencer, Di's pagina @di_just_feel_good en de #digiftswapchallenge te taggen
3.3. In het kader van de wedstrijd mag de deelnemer geen virussen of inhoud verspreiden of doorgeven die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend, racistisch of etnisch aanstootgevend is; (ii) illegale activiteiten vergemakkelijkt; (iii) seksueel expliciete beelden afbeeldt; (iv) aanzet tot geweld; (v) discrimineert op grond van ras, geslacht, huidskleur, godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, handicap of enige andere onwettige activiteit; of (vi) schade of letsel toebrengt aan personen of eigendom.
Elke inzending die niet aan het bovenstaande voorwaarden voldoet, is ongeldig.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

4.1 Er zal in totaal 1 winnaar per influencer zijn, die elk €200 aan geselecteerde beautyproducten zal winnen, verzonden door Di.

4.2. De prijs kan in geen geval worden ingeruild voor een andere prijs of voor de geldwaarde ervan.

ARTIKEL 5 - WINNAARS - TOEKENNING VAN PRIJZEN

5.1. De 2 deelnemers die het meest geliked zijn en die onze deelnemingsvoorwaarden hebben gerespecteerd, worden als winnaars aangewezen.
5.2. De naam en achternaam van de winnaar worden bekendgemaakt via een reactie van de influencer op de TikTok in kwestie, op 06/05/2022 om 18:00

5.3. Indien de winnaar niet binnen de 5 werkdagen reageert op de reactie op TikTok, zal een andere winnaar worden gekozen in overeenstemming met de in artikel 5.1 beschreven procedure.
5.4. De aanwijzing van de winnaars zal onbetwistbaar zijn.

ARTIKEL 6 - AANVAARDING VAN DE REGELS

6.1. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op https://www.di.be/nl/reglement-concours-tiktokfdm.html
6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig dit reglement en alle beslissingen die door Di worden genomen om het goede verloop van deze wedstrijd te waarborgen.

ARTIKEL 7 - WIJZIGING - ANNULERING - AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Di behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren wegens overmacht, zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.
7.2. Di behoudt zich tevens het recht voor om in geval van overmacht een prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs, zonder dat dit recht geeft op enige schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.
7.3. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van hun kant, kunnen noch Di, noch haar personeel, noch enige derde die bij deze wedstrijd betrokken is, aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de organisatie van deze wedstrijd.
7.4. Behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch Di, noch haar personeelsleden, noch derden die bij deze wedstrijd betrokken zijn, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele moeilijkheden, inclusief technische moeilijkheden, die zich in het kader van deze wedstrijd kunnen voordoen en die de onderbreking van de wedstrijd, een vertraging van de deelname aan de wedstrijd of van de organisatie van de wedstrijd, of een wijziging of het verlies van de gegevens van een deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg kunnen hebben.

ARTIKEL 8 - FRAUDE

In geval van fraude zal de deelnemer worden uitgesloten van de toekenning van de prijs waarop hij/zij recht zou hebben, onverminderd eventuele gerechtelijke stappen.

ARTIKEL 9 - VERWERKING EN BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1. Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaan de deelnemers er uitdrukkelijk mee akkoord dat de door hen verstrekte persoonsgegevens door Di zullen worden verwerkt en verzameld in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens van de deelnemers zullen door Di worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: de noodzaak om het contract uit te voeren.
9.2. De deelnemers bevestigen tevens dat zij kennis hebben genomen van de aankondiging van het vergelijkend onderzoek die beschikbaar is op: - https://www.di.be/nl/RGPD-concours-tiktokfdm
9.3. Door deel te nemen aan deze wedstrijd geven de deelnemers Di ook toestemming om hun voor- en achternaam te delen met het publiek op de Instagram-pagina Di_all_about_beauty en het TikTok-account van de influencers https://www.tiktok.com/@blandinefrennet; https://www.tiktok.com/@schmeets
9.4. Indien een of meer andere personen dan de deelnemer voorkomen op de afbeelding die de deelnemer uploadt, erkent de deelnemer hun toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van hun afbeelding.

ARTIKEL 10 - DIVERSEN

10.1. Er zal geen andere informatie over de wedstrijd worden verstrekt dan de mededeling aan de winnaar van de gewonnen prijs en met uitzondering van dit reglement dat beschikbaar is op de website www.di.be.
Daarom zal niet worden ingegaan op correspondentie, telefoongesprekken, faxen, e-mails of andere elektronische middelen met betrekking tot de wedstrijd.
10.2. Kopie of reproductie van deze wedstrijd in zijn huidige vorm is niet toegestaan.
10.3. Handelsmerken, logo's, tekens, productnamen en andere inhoud die in de wedstrijd worden gebruikt, worden beschermd door Boek XI van het Wetboek van economisch recht en het toepasselijke merkenrecht en behoren toe aan Di of haar partners.
10.4. De promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, beheerd of geassocieerd met TikTok.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Het Belgische recht is van toepassing op dit reglement. Elk geschil wordt overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek voorgelegd aan de bevoegde rechter.